Usluga

Hidroenergetika

A3 format (9)

Kao pionir razvoja hidroenergetike u Bosni i Hercegovini, Energoinvest je učestvovao u razvoju gotovo cijelog hidroenergetskog sistema u kojem je projektovao većinu hidroelektrana. Do danas je na osnovu Energoinvestovih projekata izgrađeno više velikih hidroelektrana koje su stekle čvrst i zavidan ugled u Bosni i Hercegovini, kao i inostranstvu. Energoinvest je izradio i brojne projekte malih hidroelektrana, od kojih je većina i izgrađena.

Usluge

Izrada svih nivoa projektne dokumentacije (Studije, Idejni projekt, Glavni projekt, Projekt za izvođenje)

Nadzor nad izvođenjem radova

Konsalting

Revizija/nostrifikacija projektne dokumentacije

A3 papir - max.prilagoditi A3 formatu-d..
A3 format (8)

Područja djelatnosti

Studije

Idejni projekti, Pre feasibility studija, Feasibility studija, Idejni projekat za male HE (< 10 MW), Idejni projekat za srednje i velike HE (> 10 MW), Studija uticaja na okolinu

Rekonstrukcija i dogradnja postojećih HE

Priprema tenderske dokumentacije za građevinski dio

Glavni projekat za male HE

Nadzor nad radovima

Nostrifikacija dokumentacije

Projekti izvedenog stanja

Lokalna legislative

Monitoring brane (poboljšanje postojećeg osmatranja brane, osmatranje brane i interpretacije rezultata osmatranja brane)

Javite nam se

Pošaljite upit i mi ćemo Vas kontaktirati