ENERGOINVEST, d.d. -SARAJEVO

Na osnovu odredbi člana 61. Statuta Energoinvest, d.d. – Sarajevo (broj: S-172/16 od 24.2.2016. godine), a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, i Odluke  Nadzornog odbora E,d.d.- Sarajevo broj: NO-369/23 od 4.12.2023. godine, Nadzorni odbor raspisuje

K O N K U R S

za izbor i imenovanje direktora Energoinvest,d.d.- Sarajevo

na mandatni period od četiri godine

  1. Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora Energoinvest,d.d-Sarajevo na mandatni period od četiri godine.
  1. Kandidat treba ispunjavati slijedeće uslove i to:

Opći uslovi

–          da je državljanin Bosne i Hercegovine,

–          da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

–          da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj nespojiv sa funkcijom za koju se prijavljuje, pet godina od dana pravnosnažne presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

–          da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti direktora.

     Posebni uslovi

–          da ima visoku stručnu spremu, fakultet tehničkog ili društvenog smjera (elektrotehnički, mašinski ili građevinski fakultet, ekonomski ili pravni fakultet);

–          aktivno znanje jednog od stranih jezika (engleski, francuski ili njemački);

–          da ima najmanje pet (5) godina iskustva u uspješnom rukovođenju poslovima srodnim osnovnim djelatnostima Energoinvest,d.d. –Sarajevo, srazmjerno veličini kompanije Energoinvest, d.d.- Sarajevo;

–          prethodni rad u kome su ispoljene stručne, organizatorske i druge odgovarajuće radne sposobnosti;

–          da je prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornog odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala,

–          da dostavi osnovne elemente programa rada i razvoja privrednog društva Energoinvest, d.d.- Sarajevo za madatni period na koji se imenuje.

3.      U svrhu dokaza kandidati su uz prijavu dužni priložiti sljedeće dokumente:

–          radnu biografiju;

–          uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerena kopija (ne starija od šest mjeseci);

–          ovjerenu kopiju lične karte;

–          diplomu o sticanju visoke stručne spreme ili uvjerenje o stečenoj viskoj stručnoj spremi – original ili ovjerena kopija;

–          potvrda o radnom iskustvu;

–          ovjerena pisana izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

–          uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup nespojiv sa funkcijom na koju se prijavljuje;

–          ovjerena izjava da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti direktora;

–          ovjerena kopija certifikata o završenom usavršavanju izdata od strane nadležnog organa Privredne komore FBiH u skladu sa odredbama člana 2. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (“Službene novine FBiH” broj 19 /22).

  1. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

       Zainteresovani kandidati dužni su dostaviti svoje prijave sa potpunom

       dokumentacijom, lično ili putem pošte na adresu:

Energoinvest,d.d – Sarajevo, Hamdije Ćemerlića 2

(sa naznakom Konkursna komisija “Prijava za izbor i imenovanje Energoinvest,d.d. – Sarajevo”-ne otvara se).

      Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

      O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni.