ENERGOINVEST, d.d. -SARAJEVO

Na osnovu odredaba Statuta Energoinvest, d.d. – Sarajevo (broj:S-172/16 od 24.2.2016. godine), a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, te Odluke Nadzornog odbora Energoinvest,d.d.- Sarajevo broj: NO- 370/23 od 4.12.2023. godine, o pokretanju postupka za izbor članova Odbora za reviziju Energoinvest,d.d.-Sarajevo, Nadzorni odbor raspisuje

K O N K U R S

za izbor članova Odbora za reviziju

 Energoinvest,d.d. – Sarajevo

  1. Raspisuje se konkurs za izbor članova Odbora za reviziju Energoinvest,d.d. – Sarajevo koji ima tri člana .
  2. Mandat Odbora za reviziju je četiri (4) godine.

Isto lice može biti imenovano više puta bez ograničenja.

  1. Prijedlog kandidata za izbor članova Odbora za reviziju utvrđuje Nadzorni odbor nakon provedenog javnog konkursa, a konačnu odluku o imenovanju donijet će Skupština društva
  1. Za članove Odbora za reviziju Energoinvest,d.d – Sarajevo može biti imenovana osoba koja treba da ispunjava slijedeće uslove:

   Opći uslovi:

–          da je stariji od 18 godina;

–          da je državljanin Bosne i Hercegovine

–          da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u Odboru za reviziju,

–           da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj nespojiv sa dužnošću člana Odbora za reviziju pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;

–          da nije zaposlenik, član nadzornog odbora društva, te da nema direktni ili indirektni finansijski interes u privrednom društvu,

          Posebni uslovi:

–          da ima visoku stručnu spremu (ekonomski fakultet ili pravni fakultet),

–          da ima najmanje pet (5) godine iskustva u struci nakon sticanja diploma;

–          prethodni rad u kome su ispoljene stručne, organizatorske i druge odgovarajuće radne sposobnosti;

–          posjedovanje certifikata ovlaštenog revizora (za dipl.eec.);

–          položen pravosudni ispit (za dipl. pravnika);

–          znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvještaja, poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja odbora za reviziju, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike.

  1. Uz prijavu na konkurs prilaže se radna biografija.

6. U svrhu dokaza o ispunjavanju uslova, kandidati su obavezni uz prijavu priložiti slijedeće dokumente:

–          uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerena kopija od nadležnog organa (ne starije od 6 mjeseci);

–          diplomu o sticanju visoke stručne spreme u originalu ili ovjerenu kopiju od nadležnog organa;

–          potvrda o radnom iskustvu;

–          uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup nespojiv sa funkcijom na koju se prijavljuje;

–          ovjerena izjava od nadležnog organa da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u Odboru za reviziju,

–          izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne ustanove da nije zaposlenik, član nadzornog odbora,niti uprave privrednog društva, te da nema direktni ili indirektni finansijski interes u privrednom društvu

  1. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti jednog kandidata za člana Odbora za reviziju Energoinvest, d.d. – Sarajevo.
  1. Konkurs ostaje otvoren  15 dana od dana objavljivanja.

       Zainteresovani kandidati dužni su dostaviti svoje prijave sa potpunom

       dokumentacijom , lično ili putem pošte na adresu:

Energoinvest,d.d – Sarajevo, Hamdije Ćemerlića 2

(sa naznakom Konkursna komisija “Prijava za izbor članova Odbora za reviziju Energoinvest,d.d. – Sarajevo”-ne otvara se).

      Kandidati koji uđu u uži izbor bit će  pozvani na intervju.

      O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni.

      Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.