Energoinvest, d.d.- Sarajevo Hamdije Ćemerlića br. 2, Sarajevo

r a s p i s u j e

JAVNI  OGLAS

·       za prijem u radni odnos, na neodređeno vrijeme, na slijedeća radna mjesta:

1. Samostalni inženjer 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova:

–       obavljanje poslova projektovanja na projektu u skladu sa svojim kompetencijama;

–       učešće u izradi projektantskih podloga za izradu ponude;

–       odgovornost  za izradu projektne dokumentacije u skladu sa zakonskim propisima, pravilima struke, standardima i zahtjevima integralnog sistema upravljanja;

–       izbor ekološki prihvatljivih materijala, instalacija i opreme odgovarajućeg kvaliteta, kao i učešće u njihovom ispitivanju i prijemu.

–       otklanjanje primjedbi tokom odobravanja projektne dokumentacije;

–       izrada dokumentacije izvedenog stanja (as built);

–       kontinuirani nadzor radova u toku građenja;

–       izvođenje obuke za naručioce projekata;

–       arhiviranje i čuvanje dokumentacije Energoinženjeringa;

–       obavljanje i drugih poslova u timu za izradu ponude i/ili realizaciju projekta ukoliko u isti budu raspoređeni po nalogu neposrednog rukovodioca.

 Lokacija radnog mjesta: kancelarija u Energoinženjeringu i/ili na lokaciji realizacije konkretnog projekta, po nalogu direktora Energoinženjeringa

 Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu projekta ili ponude.

 Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i  89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

–          VSS/MA/BA/VŠ -tehnički smjer (elektrotehnika)

–           poznavanje engleskog jezika

–          radno iskustvo 3 godine

Prednost će imati inženjeri sa radnim  iskustvom  na projektovanju komunikacionih sistema

2.Inženjer saradnik  4  (četiri) izvršioca

Opis poslova:

–       učešće u izradi projektne dokumentacije odjela;

–       učešće u finalnoj obradi projektne dokumentacije odjela;

–       učešće u kontinuiranom nadzoru radova u toku građenja;

–       izrada dokumentacije izvedenog stanja (as built);

–       arhiviranje i čuvanje dokumentacije Energoinženjeringa;

–       provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada;

–       obavljanje i drugih poslova u timu za izradu ponude i/ili realizaciju projekta ukoliko u isti budu raspoređeni po nalogu neposrednog rukovodioca.

Lokacija radnog mjesta: kancelarija u Energoinženjeringu i/ili na lokaciji realizacije konkretnog projekta, po nalogu direktora Energoinženjeringa.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

– VSS/MA/BA/VS tehnički smjer (elektrotehnika-građevina)

– poznavanje engleskog jezika

– radno iskustvo nije neophodno

Prednost će imati inženjeri elektrotehnike (elektroenergetika) i inženjeri građevinarstva

3. Samostalni stručni saradnik (1 izvršilac)

Opis poslova:

–          Poslovi platnog prometa i blagajnički poslovi

–          kontrola, evidentiranje i odlaganje zaprimljenih ulaznih faktura;

–          izrada naloga za plaćanja, realizacija i parafiranje istih;

–          prijem izvoda poslovnih banaka i kontrola realizovanih platnih transakcija, identifikacija poslovnih                                                       promjena, kompletiranje izvoda banke za sve organizacione jedinice i parafiranje učinjenog;

prihvatanje, identifikacija i raspored priliva u saradnji sa komercijalistima iz organizacionih            jedinica;

–          -evidentiranje troškova po računima u tabele sa pravom i bez prava na povrat PDV-a;

–          obračun i likvidiranje putnih naloga;

–          izrada dopisa,  pisama i obrazaca  za banku;

–          blagajnički poslovi, obračuni i likvidiranje putnih naloga za službena putovanja u inostranstvu i           zemlji;

–          evidentiranje nastalih ulaza i izlaza u dnevnik blagajne putem isplatnica i uplatnica;

–          podizanje gotovog novca iz banke i polaganje gotovog novca u banku 

–          -zaprimanje pazara iz bifea Energoinvest d.d., vođenje dnevnika pazara i polaganje gotovog novca      u banku

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

VSS/MA/BA/VS/SSS-  (ekonomski smjer)

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo  1 godina

4. Stručni saradnik (1 izvršilac)

Opis poslova:

–   obavljanje manje složenih poslova za komercijalnu realizaciju ili pojedinih faza komercijalne realizacije ugovora, pod nadzorom i uputstvima glavnog stručnog saradnika,

–   samostalan rad na nalozima za izdavanje garancija, poslova prijava ugovora, pripremi i otvaranju akreditiva, naloga za plaćanje, prijavi učesnika u zajedničkom poslu, pripremi i nalozima za carinjenje i sl.,

–   priprema narudžbi,

–   poslovi nabavke avionskih karata za potrebe uposlenika Energoinvesta

–   poslovi nabavke materijala

–   arhiviranje odgovarajuće dokumentacije,

–   provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja,

–   obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.

Za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

VSS/MA/BA/VS/SSS-  (prednost-ekonomski smjer)

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo  2 godine

5. Vodeći komercijalista (1 izvršilac)

Opis poslova:

–   obavljanje manje stručnih komercijalnih poslova na realizaciji ugovora pod nadzorom glavnog stručnog saradnika,

–   kontrola i obrada faktura, ovjera istih u svrhu knjiženja

–   kontrola i obrada transportera

–   priprema dokumentacije potrebne za provođenje postupka lokalnog uvoznog carinjenja prirodnog gasa i dostavljanje iste špediteru DTS d.o.o. Sarajevo, nakon okončanog postupka-ovjera fakture špeditera u svrhu knjiženja

–   u skladu sa Ugovorima o snabdijevanju prirodnim gasom sa kupcima, priprema fakture za isporučeni/utrošeni gas

–   kontinuirano vođenje evidencije vezane za uvoz prirodnog gasa i fakturisanje i naplatu potraživanja od kupaca

–   arhiviranje odgovarajuće dokumentacije,

–  provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja

–   obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.

Za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

VSS/MA/BA/VS  (ekonomskog ili pravnog smjera)

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo  2 godine

6. Tehničar saradnik (1 izvršilac)

Opis poslova:

–       učešće u finalnoj obradi pojedinog dijela projekta u saradnji sa vodećim tehničarem;

–       arhiviranje i evidentiranje tehničke dokumentacije;

–       učešće u izradi dokumentacije izvedenog stanja (as built);

–       učešće u kopiranju i uvezivanju projektantske dokumentacije po nalogu glavnog inženjera/vodećeg tehničara;

–       arhiviranje i čuvanje dokumentacije Energoinženjeringa;

–       provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada;

–       obavljanje i drugih poslova u timu za izradu ponude i/ili realizaciju projekta ukoliko u isti budu raspoređeni po nalogu neposrednog rukovodioca.

Lokacija radnog mjesta: kancelarija u Energoinženjeringu i/ili na lokaciji realizacije konkretnog projekta, po nalogu direktora Energoinženjeringa

Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu projekta ili ponude.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

SSS  (tehnički smjer)

-radno iskustvo –

·         za prijem u radni odnos, na određeno vrijeme, na slijedeća radna mjesta:

1.       Šef odjela (odjel za poslove računovodstva (1  izvršilac) na određeno vrijeme, u trajanju do 24 mjeseca

Opis poslova:

–       vodi poslove i odgovoran je za organizaciju, koordinaciju i kontrolu računovodstvenih poslova;

–       predlaže procedure i uputstva za obavljanje poslova;

–       prati provođenje, održavanje i stalno poboljšanje uspostavljenog integrisanog sistema upravljanja (ISU) zajedno sa Rukovodiocem Službe za računovodstvo i kontrolu;

–       vodi planiranje, razvoj i implementaciju finansijskog izvještavanja i kontrolu pojedinačnih procesa;

–       postavlja, predlaže i implementira djelotvorna i uspješna pravila i procedure za računovodstvo i identifikaciju potrebnih resursa;

–       održava veze i obavlja koordinaciju rada s revizorom, procjeniteljem, aktuarom, bankama, poreznom upravom i drugim državnim institucijama ( UIO, AFIP, APFBiH, FMERI) i dr.

–       odgovara za učinkovito i tačno provođenje svih promjena u računovodstvenom procesu;

–       utvrđuje i predlaže računovodstvenu politiku u skladu sa MSFI i MRS;

–       pruža stručnu i savjetodavnu podršku pri izradi obračuna;

–       koordinira rad sa organizacionim jedinicama;

–       učestvuje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o poslovanju društva i konsolidovanog izvještaja;

–       kontinuirano izvještava organe upravljanja Energoinvest, d.d. o najznačajnijim pokazateljima poslovanja, snosi odgovornost za izradu izvještaja i analiza poslovanja na zahtjev i po metodologiji domaćih i međunarodnih finansijskih institucija, fondova, investitora, vlada i dr.

–       prati i kontroliše finansijske i druge rizike Energoinvest, d.d. i poduzima potrebne radnje u svrhu smanjenja rizika kroz primjenu finansijskog upravljanja i kontrole

–       obezbjeđuje da se računovodstveni poslovi obavljaju u skladu sa zahtjevima organa koji upravljaju Društvom (skupština, nadzorni odbor, uprava i odbor za reviziju)

–       sarađuje sa ostalim šefovima odjela u okviru Sektora za finansije

–   prati i primjenjuje zakonske propise iz domena poslova koje obavlja

–       obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca

Za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe za računovodstvo i kontrolu.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-VSS/MA/BA (ekonomski fakultet)              

-poznavanje engleskog jezika

– položen stručni ispit (certifikat samostalog računovođe)

-radno iskustvo 7 godina

2. Glavni stručni saradnik,  (1 izvršilac) Odjel za poslove računovodstva, Služba za računovodstvo i kontrolu; na određeno vrijeme, u trajanju do 24 mjeseca

Opis poslova:

–          evidentiranje i kontrola knjigovodstvene dokumentacione podloge, te sveobuhvatnost i blagovremenost knjigovodstvenih evidencija;

–          kontrola i usaglašavanje knjigovodstvene evidencije sa stvarnim stanjem stalnih sredstava, obaveza i potraživanja i stručna pomoć u organizaciji popisa imovine i obaveza;

–          učešće u kreiranju i razvoju programskih rješenja i njihovom poboljšavanju;

–          učešće u radu eksterne revizije i kontrolnih državnih organa;

–          kontakti sa kupcima i dobavljačima pri usaglašavanju dužničko – povjerilačkih odnosa; 

–          priprema izvještaja i dostava podataka za potrebe banaka, tendera i drugih institucija (Registar vrijedonosnih papira, Statistika, Porezna uprava, Uprava za Indirektno oporezivanje, Revizija i dr.)

–          stručna pomoć ostalim zaposlenicima u tumačenju računovodstvenih propisa, standarda i njihovoj primjeni;

–          učešće u izradi procedura, akata, izvještaja i planova; 

–          praćenje i primjena zakonskih propisa iz domena poslova koje obavlja

–          učešće u realizaciji aktivnosti koje su definisane u dokumentima integriranog sistema upravljanja;

–          obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

         Za svoj rad odgovara šefu Odjela.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-VSS/MA/BA/SSS (ekonomski smjer)              

-poznavanje engleskog jezika

– položen stručni ispit (certifikat samostalog računovođe)

-radno iskustvo 5 godina

3.       Vodeći stručni saradnik (1 izvršilac) na određeno vrijeme, u trajanju do 24 mjeseca

Opis poslova:

–          izradu složenijih i kompleksnih ugovora, učešće u analizi i provjeri ugovora,

–          učestvovanje u pripremi ponuda,

–          izrada prigovora i žalbi u postupcima javnih nabavki,

–          obavljanje stručnih poslova na zastupanju u složenijim predmetima pred sudovima, upravnim i drugim državnim organima i institucijama, uključujući poslove koji su u funkciji zastupanja, poslove pravne pomoći iz domena rada Službe,

–          sačinjavanje izvještaja o stanju predmeta, te učešće u izradi izvještaja o radu Službe,

–         učešče u radu tima za izradu ponude/realizaciju projekta,

–          provođenje zahtjeva ISU,

–          obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.

Za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-VSS/MA/BA (pravni fakultet)              

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo 3 godine

Prednost će imati kandidati sa radnim iskustvom  na zastupanju  u privrednim sporovima.

4.        Inženjer saradnik ( 2 izvršioca) na određeno vrijeme, u trajanju do 24 mjeseca

Opis poslova:

–       učešće u izradi projektne dokumentacije odjela;

–       učešće u finalnoj obradi projektne dokumentacije odjela;

–       učešće u kontinuiranom nadzoru radova u toku građenja;

–       izrada dokumentacije izvedenog stanja (as built);

–       arhiviranje i čuvanje dokumentacije Energoinženjeringa;

–       provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada;

–       obavljanje i drugih poslova u timu za izradu ponude i/ili realizaciju projekta ukoliko u isti budu raspoređeni po nalogu neposrednog rukovodioca.

Lokacija radnog mjesta: kancelarija u Energoinženjeringu i/ili na lokaciji realizacije konkretnog projekta, po nalogu direktora Energoinženjeringa.

Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu projekta ili ponude.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-VSS/MA/BA/VS tehnički smjer  (elektrotehnika)

– poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo nije neophodno

Prednost će imati inženjeri smjer – telekomunikacije

1.        Glavni stručni saradnik, (1 izvršilac) Odjel za poslove računovodstva, Služba za računovodstvo i kontrolu; na određeno vrijeme, u trajanju do 12 mjeseci

Opis poslova:

–          evidentiranje i kontrola knjigovodstvene dokumentacione podloge, te sveobuhvatnost i blagovremenost knjigovodstvenih evidencija;

–          kontrola i usaglašavanje knjigovodstvene evidencije sa stvarnim stanjem stalnih sredstava, obaveza i potraživanja i stručna pomoć u organizaciji popisa imovine i obaveza;

–          učešće u kreiranju i razvoju programskih rješenja i njihovom poboljšavanju;

–          učešće u radu eksterne revizije i kontrolnih državnih organa;

–          kontakti sa kupcima i dobavljačima pri usaglašavanju dužničko – povjerilačkih odnosa; 

–          priprema izvještaja i dostava podataka za potrebe banaka, tendera i drugih institucija (Registar vrijedonosnih papira, Statistika, Porezna uprava, Uprava za Indirektno oporezivanje, Revizija i dr.)

–          stručna pomoć ostalim zaposlenicima u tumačenju računovodstvenih propisa, standarda i njihovoj primjeni;

–          učešće u izradi procedura, akata, izvještaja i planova; 

–          praćenje i primjena zakonskih propisa iz domena poslova koje obavlja

–          učešće u realizaciji aktivnosti koje su definisane u dokumentima integriranog sistema upravljanja;

–          obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

         Za svoj rad odgovara šefu Odjela.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-VSS/MA/BA (ekonomski fakultet)              

-poznavanje engleskog jezika

– položen stručni ispit (certifikat samostalog računovođe)

-radno iskustvo 5 godina

Napomena:Mogućnost  napredovanja za poziciju Šefa odjela za poslove računovodstva

2.       Inženjer saradnik ( 4 izvršioca) na određeno vrijeme, u trajanju do 12 mjeseci

Opis poslova:

–       učešće u izradi projektne dokumentacije odjela;

–       učešće u finalnoj obradi projektne dokumentacije odjela;

–       učešće u kontinuiranom nadzoru radova u toku građenja;

–       izrada dokumentacije izvedenog stanja (as built);

–       arhiviranje i čuvanje dokumentacije Energoinženjeringa;

–       provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada;

–       obavljanje i drugih poslova u timu za izradu ponude i/ili realizaciju projekta ukoliko u isti budu raspoređeni po nalogu neposrednog rukovodioca.

Lokacija radnog mjesta: kancelarija u Energoinženjeringu i/ili na lokaciji realizacije konkretnog projekta, po nalogu direktora Energoinženjeringa.

Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu projekta ili ponude.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-VSS/MA/BA/VS tehnički smjer (elektrotehnički /građevinski fakultet)

– poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo nije neophodno

Vodeći tehničar (2 izvršioca)

Opis poslova:

–       priprema ulaznih podataka za izradu određenih rješenja u oblasti izvođenja radova;

–       učešće u planiranju i organizaciji gradilišta;

–       učešće u organizaciji i provođenju nadzora na izvođenju radova i vođenje potrebne dokumentacije vezane za aktivnosti izgradnje;

–       kontrola dokumenata koji mogu imati uticaj na izvođenje radova u pogledu rokova, troškova i obezbjeđenja kvaliteta;

–       učešće u provođenju kontrole kvaliteta izvođenja radova;

–       učešće u organizacii i provođenju pripreme za probni pogon;

–       učešće u otklanjanju primjedbi na radovima i montaži opreme u toku izgradnje i nakon primopredaje za vrijeme garantnog roka;

–       učešće u organizaciji prijema, skladištenja i upravljanja materijalom i opremom na gradilištu;

–       u saradnji sa rukovodiocem projekta učestvovanje u ugovaranju izvođenja radova, nabavci opreme i materijala;

–       u saradnji sa rukovodiocem projekta učestvovanje u inspekciji za prijem i preuzimanje opreme kod isporučilaca, uključujući kontrolu kompletnosti prateće dokumentacije;

–       standardizacija, arhiviranje i evidentiranje tehničke dokumentacije;

–       izrada dokumentacije izvedenog stanja (as built);

–       arhiviranje i čuvanje dokumentacije Energoinženjeringa;

–       provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja (ISU) prilikom realizacije projekata;

–       obavljanje i drugih poslova u timu za izradu ponude i/ili realizaciju projekta ukoliko u isti budu raspoređeni po nalogu neposrednog rukovodioca.

Lokacija radnog mjesta: kancelarija u Energoinženjeringu i/ili na lokaciji realizacije konkretnog projekta, po nalogu direktora Energoinženjeringa.Za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe, kao i rukovodiocu projekta ili ponude.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-SSS  (tehnički smjer)              

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo 5 godina

Način podnošenja  prijave:

Kandidati su dužni u prijavi i na koverti precizno naznačiti na koju se poziciju kandiduju.

Kandidati su kao dokaz o ispunjavanju predviđenih uslova, dužni priložiti:

Svojeručno potpisanu prijavu na oglas, koja sadrži: adresu i kontakt telefon, e-mail

Biografiju/CV

Uz prijavu obavezno se dostavlja:

Orginal ili ovjerene fotokopije dokumentacije o adekvatnoj stručnoj spremi odnosno završenoj srednjoj

školi/ fakultetu predviđenoj u posebnim uslovima oglasa    

Potvrda poslodavca o dužini radnog staža nakon sticanja stručne spreme

Neuredne, neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje, kao ni kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje.

O vremenu i mjestu održavanja procesa izbora, kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Izabrani kandidati će biti u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima oglašenog radnog mjesta.

Prijave na javni oglas, sa dokazima o ispunjavanju predviđenih uslova isključivo  slati putem pošte ili na protokol preduzeća na adresu:

Energoinvest, d.d.- Sarajevo

Sektor za pravne poslove

Hamdije Ćemerlića br. 2

71000 Sarajevo

Javni oglas ostaje otvoren 8  (osam ) dana od dana objavljivanja.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja usmenog  ispita kandidati  koji uredno dostave dokumentaciju, biće obaviješteni pismeno na adresu i putem e-maila koji su dostavili u prijavi.

Napomena:

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju demobilisani borci i članovi porodice demobilisanog borca ukoliko imaju isti broj bodova kao i drugi kandidat.

Prednost pri zapošljavnju pod jednakim uvjetima kandidati  dokazuju dostavljanjem uvjerenja/potvrde nadležnog  organa o priznavanju statusa demobilisanog borca, člana porodice demobilisanog borca, svojstva djeteta šehida, poginulog branioca, i dr.