Vijesti

Obavještenje o sazivanju Skupštine dioničara

d.d. – Sarajevo

ENERGOINVEST, d.d. – SARAJEVO

Ul. Hamdije Ćemerlića 2

Na osnovu odredbi člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine F BiH”broj: 81/15 i 75/21), Statuta Energoinvest,d.d. – Sarajevo (broj: S-172/16 od 24.02.2016. godine) i Odluke Nadzornog odbora, broj: NO-391/24 od 11.6.2024. godine o sazivanju pedeset pete Skupštine dioničara, Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Nadzorni odbor Energoinvest,d.d. –Sarajevo objavljuje

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU LV SKUPŠTINE DIONIČARA ENERGOINVEST d.d. SARAJEVO

Pedeset peta Skupština dioničara Energoinvest,d.d.- Sarajevo će se održati 5.7.2024. godine (petak) u Sarajevu u prostorijama poslovne zgrade Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Hamdije Ćemerlića 2, objekat A, sala i u prizemlju, sa početkom u 12,00 sati.

Za pedeset petu Skupštinu društva utvrđen je slijedeći

D n e v n i r e d

1. Izbor radnih tijela Skupštinedruštva, i to:

 1. Predsjednika pedeset pete Skupštine
 2. Ovjerivača zapisnika
 3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Energoinvest, d.d.- Sarajevo po godišnjem obračunu za 2023. godinu koji uključuje:
 • finansijski izvještaj društva
 • izvještaj vanjskog revizora
 • izvještaj Nadzornog odbora
 • izvještaj Odbora za reviziju

3. Usvajanje odluke o rasporedu dobiti Energoinvest,d.d.- Sarajevo utvrđenoj po godišnjem obračunu za 2023. godinu

4. Usvajanje odluke o pokriću dijela gubitka ranijih godina iz kategorije zadržane dobiti po godišnjem obračunu za 2023. godinu

5. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izvještaja Energoinvest Grupa za 2023 godinu koji uključuje:

 • Konsolidovani finansijski izvještaj
 • Izvještaj vanjskog revizora

6. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Energoinvest,d.d.- Sarajevo

7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Energoinvest, d.d. – Sarajevo na mandatni period u trajanju od četiri godine

8. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Energoinvest,- d.d Sarajevo radi isteka mandata

 1. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine društva najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.
 2. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je Odlukom o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Energoinvest, d.d.- Sarajevo za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest, d.d.- Sarajevo ispred državnog kapitala, V.broj:833/2024 od 5.6.2024. godine predložila je slijedeće kandidate za članove Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, na mandatni period od četiri godine i to:
  1. Dženana Skelića, član
  2. Željka Batinovića, član
  3. Nedima Šečića, član
  4. Fehima Velića, član
 3. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara Energoinvest,d.d.-Sarajevo kod Registra vrijednosnih papira u FBiH i to 30 dana prije dana održavanja Skupštine ili poslednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.


U radu i odlučivanju pedeset pete Skupštine dioničara Energoinvest,d.d. mogu učestvovati svi dioničari u skladu sa zakonom, lično ili putem punomoćnika.

Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara, dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju pedeset pete Skupštine dioničara Energoinvest,d.d, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja

Prijava se podnosi Društvu neposredno ili preporučenom poštom.

 1. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine daje se nakon objavljivanja ovog obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika ovjerene u skladu sa propisima.

Punomoćnici su dužni priložiti punomoć uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

 1. Glasanje na Skupštini Društva se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

Svim prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara, biće izdata potvrda o prijavi koju učesnik obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Dioničar/punomoćnik je dužan Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti ispravu za osobnu identifikaciju, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

Lista dioničara Energoinvest, d.d. i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima dostupni su dioničarima u poslovnoj zgradi Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Hamdije Ćemerlića br. 2, objekat A, sprat I, kancelarija 151, od 10 do 12 časova, prvi radni dan po objavljivanju ovog obavještenja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/ 703 – 431.

Nadzorni odbor

Similar

Javite nam se

Pošaljite upit i mi ćemo Vas kontaktirati