Vijesti

Obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine dioničara Energoinvest, d.d.- Sarajevo

ENERGOINVEST, d.d. – SARAJEVO

UL. HAMDIJE ĆEMERLIĆA 2

Na osnovu odredbi člana 230. stav 1.  Zakona o privrednim društvima (“Službene novine F BiH”broj: 81/2015 i 75/2021), Statuta Energoinvest,d.d. – Sarajevo (broj: S-172/16 od 24.02.2016. godine), na zahtjev Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za sazivanje vanredne Skupštine privrednog društva Energoinvest broj: 03-02-1119/2023 od 23.11.2023. godine i Odluke Nadzornog odbora, broj:NO- 371/23 od 4.12.2023. godine o sazivanju vanredne Skupštine dioničara, Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Nadzorni odbor Energoinvest,d.d. –Sarajevo objavljuje

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA ENERGOINVEST d.d. SARAJEVO

 

         I.          Vanredna Skupština dioničara Energoinvest,d.d.- Sarajevo će se održati 21.12.2023. godine (četvrtak) u Sarajevu u prostorijama poslovne zgrade Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Hamdije Ćemerlića 2, objekat A, sala I u prizemlju, sa početkom u 13,00  sati.

      II.          Za vanrednu Skupštinu društva utvrđen je slijedeći

 D n e v n i   r e d

1.         Izbor radnih tijela Skupštine društva, i to:

1.1.    Predsjednika  Skupštine

1.2.    Ovjerivača zapisnika

2.     Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest, d.d.- Sarajevo ispred državnog kapitala

3.     Donošenje Odluke o izboru i imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest, d.d.- Sarajevo ispred državnog kapitala

4.     Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Energoinvest, d.d.- Sarajevo za 2023. i 2024. godinu i konsolidovanih izvještaja Energoinvest  Grupa za 2023. i 2024. godinu

        III.     Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine društva najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

        IV.     Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je Odlukom o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Energoinvest, d.d.- Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest, d.d.- Sarajevo ispred državnog kapitala, V.broj:1688/2023 od 23.11.2023. godine predložila slijedeće kandidate za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, na period  do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine privrednog društva Energoinvest, d.d.- Sarajevo, i to:

1.    Željko Batinović, v.d. član

2.    Dženan Skelić, v.d. član

3.    Fehim Velić, v.d. član

4.    Anes Hodžić, v.d. član

V.     Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili  na listi dioničara Energoinvest,d.d.-Sarajevo kod Registra vrijednosnih papira u FBiH i to 30 dana prije dana održavanja Skupštine ili poslednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

     U radu i odlučivanju vanredne Skupštine dioničara Energoinvest,d.d. mogu učestvovati svi dioničari u skladu sa zakonom, lično ili putem punomoćnika.

     Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara, dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju vanredne Skupštine dioničara Energoinvest,d.d, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja

     Prijava se podnosi Društvu neposredno ili preporučenom poštom,

VI.     Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine daje se nakon objavljivanja ovog obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika ovjerene u skladu sa propisima.

     Punomoćnici su dužni priložiti punomoć uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

VII.     Glasanje na Skupštini Društva se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

     Svim prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara, biće izdata potvrda o prijavi koju učesnik obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

     Dioničar/punomoćnik je dužan Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti ispravu za osobnu identifikaciju, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

     Lista dioničara Energoinvest, d.d. i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima dostupni su dioničarima u poslovnoj zgradi Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Hamdije Ćemerlića br. 2, objekat A, sprat I, kancelarija 151, od 10 do 12 časova, prvi radni dan po objavljivanju ovog obavještenja.

  Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/ 703 – 431.

Nadzorni odbor

Similar

Javite nam se

Pošaljite upit i mi ćemo Vas kontaktirati