Vijesti

Obavještenje o sazivanju LII (pedeset druge) Skupštine dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo

ENERGOINVEST, d.d. – SARAJEVO

UL. HAMDIJE ĆEMERLIĆA 2

Na osnovu odredbi člana 230. stav 1.  Zakona o privrednim društvima (“Službene novine F BiH”broj: 81/15 i 75/21), Statuta Energoinvest,d.d. – Sarajevo (broj: S-172/16 od 24.02.2016. godine) i Odluke Nadzornog odbora, broj: NO-333/22 od 7.6.2022. godine o sazivanju pedeset druge Skupštine dioničara, Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Nadzorni odbor Energoinvest,d.d. –Sarajevo objavljuje

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU LII SKUPŠTINE DIONIČARA ENERGOINVEST d.d. SARAJEVO

 

Pedeset druga Skupština dioničara Energoinvest,d.d.- Sarajevo će se održati 29.6.2022. godine (srijeda) u Sarajevu u prostorijama poslovne zgrade Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Hamdije Ćemerlića 2, objekat A, sala I u prizemlju, sa početkom u 13 sati.

Za pedeset drugu Skupštinu društva utvrđen je slijedeći

D n e v n i   r e d

1.       Izbor radnih tijela Skupštine društva, i to:

1.1.    Predsjednika pedeset druge Skupštine

1.2.    Ovjerivača zapisnika

2.      Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Energoinvest, d.d.- Sarajevo po  godišnjem obračunu za 2021. godinu koji uključuje:

–          finansijski izvještaj društva

–          izvještaj vanjskog revizora

–          izvještaj nadzornog odbora

–          izvještaj odbora za reviziju

3.      Usvajanje odluke o rasporedu dobiti izvještajnog perioda Energoinvest,d.d.-  Sarajevo utvrđenoj  po godišnjem obračunu za 2021. godinu

4.      Usvajanje odluke o pokriću dijela gubitka ranijih godina iz kategorije zadržane dobiti po godišnjem obračunu za 2021. godinu

5.      Donošenje odluke o razrješenju dužnosti jednog člana Odbora za reviziju zbog smrti

6.      Izbor jednog člana Odbora za reviziju Energoinvest, d.d.-Sarajevo

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili  na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH i to 30 dana prije dana održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica mogu pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedloga odluka u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

U radu i odlučivanju pedeset druge Skupštine dioničara Energoinvest,d.d. mogu učestvovati svi dioničari u skladu sa zakonom, lično ili putem punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine daje se nakon objavljivanja ovog obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika ovjerene u skladu sa propisima.

Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara, dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju pedeset druge Skupštine dioničara Energoinvest,d.d, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja.

Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na gore naznačenu adresu.

Punomoćnici su dužni priložiti punomoć uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Glasanje na Skupštini Društva se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

Svim prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara, biće izdata potvrda o prijavi koju učesnik obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Dioničar/punomoćnik je dužan Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti ispravu za osobnu identifikaciju, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

Lista dioničara Energoinvest, d.d. i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima dostupni su dioničarima u poslovnoj zgradi Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Hamdije Ćemerlića br. 2, objekat A, sprat I, soba 151 od 10 do 12 časova, prvi radni dan po objavljivanju ovog obavještenja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/ 703 – 431.

Nadzorni odbor

Similar

Javite nam se

Pošaljite upit i mi ćemo Vas kontaktirati