Vijesti

Obavještenje o sazivanju LI Skupštine dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo

ENERGOINVEST, d.d. – SARAJEVO

UL. HAMDIJE ĆEMERLIĆA 2

Na osnovu odredbi člana 230. stav 1.  Zakona o privrednim društvima (“Službene novine F BiH”broj: 81. od 21.10.2015. godine), Statuta Energoinvest,d.d. – Sarajevo (broj: S-172/16 od 24.02.2016. godine) i Odluke Nadzornog odbora, broj: NO- 308/21 od 6.9.2021. godine o sazivanju pedeset i prve Skupštine dioničara, Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Nadzorni odbor Energoinvest, d.d. –Sarajevo objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU LI SKUPŠTINE DIONIČARA ENERGOINVEST d.d. SARAJEVO

Pedeset i prva Skupština dioničara Energoinvest,d.d.- Sarajevo će se održati 29.9.2021. godine (srijeda) u Sarajevu u prostorijama poslovne zgrade Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Hamdije Ćemerlića 2, objekat A, sala I u prizemlju, sa početkom u 13 sati.

Za pedeset i prvu Skupštinu društva utvrđen je slijedeći:

D n e v n i   r e d

1.  Izbor radnih tijela Skupštine društva, i to:

1.1. Predsjednika pedeset i prve Skupštine

1.2. Ovjerivača zapisnika

2. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izvještaja Energoinvest Grupa za 2020.godinu koji uključuje:

– Konsolidovani finansijski izvještaj,

– Izvještaj vanjskog revizora,

– Izvještaj Odbora za reviziju.

3.  Donošenje odluke  o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Energoinvest, d.d.-Sarajevo za 2021. i 2022.godinu i konsolidovanih izvještaja Energoinvest Grupa za 2021. i 2022.godinu.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili  na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH i to 30 dana prije dana održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica mogu pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedloga odluka u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

U radu i odlučivanju pedeset i prve Skupštine dioničara Energoinvest, d.d.-Sarajevo mogu učestvovati svi dioničari u skladu sa zakonom, lično ili putem punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine daje se nakon objavljivanja ovog obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika ovjerene u skladu sa propisima.

Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara, dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju pedeset i prve Skupštine dioničara Energoinvest,d.d, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja.

Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na gore naznačenu adresu.

Punomoćnici su dužni priložiti punomoć uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Glasanje na Skupštini Društva se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

Svim prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara, biće izdata potvrda o prijavi koju učesnik obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Dioničar/punomoćnik je dužan Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti ispravu za osobnu identifikaciju, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

Lista dioničara Energoinvest, d.d.-Sarajevo i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima dostupni su dioničarima u poslovnoj zgradi Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Hamdije Ćemerlića br. 2, objekat A, sprat I, soba 151 od 10 do 12 časova, prvi radni dan po objavljivanju ovog obavještenja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/ 703 – 431.

Nadzorni odbor

Similar

Javite nam se

Pošaljite upit i mi ćemo Vas kontaktirati