Vijesti

JAVNI OGLAS za prodaju stalnog sredstva – tokarskog stroja putem javnog nadmetanja – licitacije

ENERGOINVEST, d.d. Sarajevo
Hamdije Ćemerlića br. 2

Na osnovu člana 63. Statuta Energoinvest, d.d.-Sarajevo (br. S-172/16 od 24.02.2016. godine), Odluke o prodaji stalnog sredstva br.KD/BH/I-3579/22 od 17.11.2022.godine  i Rješenja o formiranju Komisije za prodaju stalnog sredstva – tokarskog stroja broj: KD/BH/I-3580/22 od 17.11.2022.godine, Komisija imenovana predmetnim Rješenjem objavljuje:JAVNI OGLAS
za prodaju stalnog sredstva – tokarskog stroja putem javnog nadmetanja –  licitacije

I Opis predmeta licitacije


•    TOKARSKI STROJ/STRUG ZA METAL – POTISJE PA 501M;
•    Fabrički broj 0850;
•    Godina proizvodnje 1982;
•    Snaga 11kW;
•    Raspon između šiljaka 1000 mm;
•    Prečnik obrade MAX ǿ 500 mm;
•    Mašina u radnom stanju bez oštećenja, uz mašinu ide i rezervna glava, alat i pribor;
•    Početna cijena: 5.100, 00 KM (slovima: pethiljadastotinukonvertbilnihmaraka i 00/100);

II Mjesto i vrijeme pregleda predmeta prodaje i kontakt  osoba za informacije

Tokarski stroj se može pogledati svaki radni dan do 13.12.2022.godine u vremenu od 9:00 do 14:00 na adresi Hamdije Ćemerlica 2, Sarajevo, uz prethodnu telefonsku najavu kontakt osobi – Emir Tarahija, broj tel. 061 662 370.

III Mjesto, datum i vrijeme održavanja licitacije

Javno otvaranje ponuda uz prisustvo ponuđača održat će se dana, 21.12.2022. godine na adresi Hamdije Ćemerlica 2,  Sarajevo, – Objekat A, I sprat (sala 108) u 12:15 sati.

IV Početna cijena,rok i način dostavljanja ponuda

Najniža početna cijena ispod koje se neće moći prodati tokarski stroj iznosi najmanje 5.100,00 KM (slovima: pethiljadastotinukonvertbilnihmaraka i 00/100).

Rok za dostavljanje ponude počinje teći od dana objavljivanja oglasa u sredstvima javnog informisanja. Javni oglas ostaje otvoren do 13.12.2022. godine do 16:00 sati. Ponude koje pristignu poslije naznačenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Prodaja tokarskog stroja izvršit ce se po principu “viđeno-kupljeno”,  bez mogućnosti naknadnih prigovora i žalbi na predmet prodaje.

Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena, a u slučaju da su pristigle dvije i/ili više istih ponuda,  tj  imaju  istu ponuđenu cijenu, prednost  se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu na protokol Energoinvest, d.d. Sarajevo, odnosno čija je ponuda ranije pristigla.

  Prodaja ce biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponudač.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj  (neprovidnoj)  koverti sa naznakom NE OTVARAJ   –  Ponuda za kupovinu tokarskog stroja putem licitacije ” na protokol Energoinvest, d.d.-Sarajevo, Hamdije  Ćemerlića 2 ili preporučenom poštom na navedenu adresu.
Ponuda treba da  sadrži:

a)  podatke o fizičkorn licu (ime i prezime, ime jednog roditelja, dokaz o prijavi mjesta prebivališta, broj telefona i ponuđenu cijenu) –  ukoliko je ponuđač fizičko lice, odnosno podatke o pravnom licu (fotokopija  Rješenja o upisu u sudski registar ovjerenu od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa sjedišta, kontakt telefon i ponuđenu cijenu);
b)   izjava – iznos ponude u konvertibilnim  markama (BAM) – potpisana od strane ponuđača;
 c)   dokaz – potvrdu ouplati depozita.
Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca ponude, a ako je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatorn pravnog lica.

V Rok, vrijeme i način uplate depozita

Depozit u visini od 10% od početne cijene se uplaćuje na blagajni Energoinvest, d.d.-Sarajevo najkasnije do dana zatvaranja Javnog oglasa o čemu će se izdati potvrda koju je ponuđač dužan dostaviti uz ponudu.

Povrat depozita od 10% vraća se učesnicima čije ponude ne budu prihvaćene nakon završetka licitacije, a za pobjednika licitacije navedeni depozit se uračunava u iznos kupoprodajne cijene.

Ukoliko prvorangirani ponudač odustane od ponude gubi pravo na povrat depozita, a za pobjednika licitacije se proglašava naredni ponuđač i tako redom.

VI Pravo učešća  u postupku licitacije

Pravo učešća u postupku licitacije imaju domaća i strana fizička i pravna lica, koja prije utvrđenog roka za licitaciju dostave ponudu i uplate depozit u vrijednosti od 10%  od početne utvrđene cijene.
Pravo učešća u postupku licitacije nemaju uposlenici Energoinvest, d.d.-Sarajevo i članovi njihovih porodica.

VII Postupak licitacije

Pred početak licitacije tj. javnog otvaranja pristiglih ponuda izvršit će se registracija prisutnih ponuđača, koja podrazumijeva provjeru identiteta podnosioca ponude, zakonskog zastupnika i/ili punornoćnika koji prisustvuju otvaranju ponuda.

Nakon registracije učesnika licitacije daje se rnogućnost učesnicirna da postave eventualna pitanja u vezi postupka nadmetanja. Predsjednik Komisije saopštava sadržaj Javnog oglasa i pristupa otvaranju prispjelih ponuda.

Javnim otvaranjem ponuda Komisija utvrđuje najpovoljniju ponudu za tokarski stroj poiedinačno, černu  obavještava  prisutne   ponuđače.  Predsjednik  Komisije  proglasava pobjednika  licitacije  sa najvisorn ponuđenom cijenom.

Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

Ako prijavu na Javni oglas podnese samo jedan ponuđač iznos ponude će biti prihvatljiv ukoliko nije ispod početne cijene.

Ako prijavu na Javni oglas podnesu dva i/ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude,  najpovoljniji  ponuđač je  onaj  koji je  ranije dostavio  ponudu  prema datumu  i vremenu prijemnog pečata protokola.

Ponudač čija ponuda bude prihvaćena (u daljem tekstu: kupac) dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pismene obavijesti o prihvatanju ponude pobjednika licitacije.

Kupac je dužan za kupljeni predmet prodaje uplatiti puni iznos prodajne cijene u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora izmedu ugovornih strana.

Sve obaveze u vezi prijenosa vlasništva sa prodavca na kupca snosi kupac.
Primopredaja predmeta prodaje izvršit će se tek nakon izvršene uplate kupoprodajne cijene u cijelosti.
                                                                                                                                 Komisija za prodaju

Similar

Javite nam se

Pošaljite upit i mi ćemo Vas kontaktirati