BOSANSKI ENGLISH

Profil

  Energoinvest  d.d. posluje na društveno odgovoran način sa ciljem da naše djelovanje bude usklađeno sa interesima šire zajednice i zahtjevima vezanim za zaštitu okoline.

  Energoinvest  d.d. je član  Globalnog sporazuma (UN Global Compact) prema kojem se obavezao:
  1. Na području zaštite okoline:
  ·    Pažljivo i odgovorno rješavati sva pitanja vezana za zaštitu okoline
  ·    Pokretati inicijative čiji je cilj podizanje odgovornosti prema okolišu
  ·    Poticati razvoj i usvajanje tehnologija koje su prihvatljive za okoliš
  2. Na području radnog prava:
  ·    Primjenjivati slobodu udruživanja i stvarno priznavati pravo na kolektivno pregovaranje
  ·    Iskorijeniti sve oblike prisilnog i neslobodnog rada
  ·    Ukidati dječji rad
  ·    Izbjegavati diskriminaciju pri zapošljavanju i na radnom mjestu
  3. Na području ljudskih prava:
  ·    Poštovati i podržavati zaštitu međunarodno priznatih ljudskih prava
  ·    Ne sudjelovati u kršenju ljudskih prava
  4. Na području suzbijanja korupcije:
  ·    Boriti se protiv svih oblika korupcije uključujući iznudu i potkupljivanje

  U našoj kompaniji društveno odgovorno poslovanje se iskazuje kroz:
  ·    brigu o okolini primjenom sistema upravljanja prema standardu ISO 14001
  ·    zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (OHSAS 18001)
  ·    kontinuirano poboljšavanje kvalitete proizvoda i procesa upravljanja (ISO 9001)
  ·    ispunjavanje zakonskih zahtjeva koji se odnose na proizvode, zaštitu okoline i zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
  ·    stalnu edukaciju zaposlenika
  ·    poboljšanje radnih uvjeta
  ·    praćenje nivoa zadovoljstva kupaca
  ·    praćenje nivoa zadovoljstva zaposlenika

  Energoinvest d.d., kao društveno odgovorna kompanija, je godinama aktivan na području sponzorstva nauke, obrazovanja, kulture i umjetnosti.