BOSANSKI ENGLISH

Informacije

02. 10. 2012. - Obavještenje o sazivanju XXV Skupštine dioničara Energoinvest, d.d. - Sarajevo

ENERGOINVEST, d.d. – SARAJEVO

Ul. Hamdije Ćemerlića 2

 

Na osnovu odredbi člana 242. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine F BiH”, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 ,29/03,84/08, 88/08 i 7/09 od 25.12.2008. godine), te Odluke Nadzornog odbora, broj: NO –  100 /2012 od 24.09.2012.godine o sazivanju dvadesetpete  Skupštine dioničara, Energoinvest, d.d. – Sarajevo, daje

 

O B A V J E Š T E NJ E

O SAZIVANJU XXV  SKUPŠTINE DIONIČARA

ENERGOINVEST, d.d. – SARAJEVO

                                                                            

Dvadesetpeta Skupština dioničara Energoinvest, d.d. – Sarajevo će se održati 22. 10. 2012. godine (ponedeljak) u Sarajevu, u prostorijama poslovne zgrade Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Hamdije Ćemerlića 2, objekat A, sala I u prizemlju, sa početkom u 13,00 sati.

Za dvadesetpetu  Skupštinu dioničara Energoinvest,d.d.-Sarajevo, utvrđen je slijedeći :

 

Dnevni red

1.       Izbor radnih tijela Skupštine društva, i to:

            1.1. Predsjednika  XXV  Skupštine

          1.2.  Ovjerivače zapisnika

2.     Usvajanje Konsolidovanog finansijskog  izvještaja  Energoinvest,d.d. - Sarajevo - Grupa za godinu koja je završila 31. decembra 2011. godine zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora 

3.     Izbor vanjskog revizora Energoinvest,d.d. – Sarajevo za 2012. godinu                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili  na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH i to 30 dana prije dana održavanja Skupštine ili poslednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica mogu pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedloga odluka u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

U radu i odlučivanju dvadesetpete Skupštine dioničara Energoinvest,d.d. mogu učestvovati svi dioničari u skladu sa Zakonom, lično ili putem punomoćnika po osnovu pisane i ovjerene punomoći.

Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara, dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju dvadesetpete Skupštine dioničara Energoinvest,d.d, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja.

Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na gore naznačenu adresu.

Punomoćnici su dužni priložiti punomoć uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupšine, najkasnije  tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Svim prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara, biće izdata potvrda o prijavi. koju učesnik obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Dioničar/punomoćnik je dužan Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti ispravu za osobnu identifikaciju, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine. Lista dioničara Energoinvest, d.d. i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima dostupni su dioničarima u poslovnoj zgradi Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Hamdije Ćemerlića br. 2, objekat A, sprat IV, soba 442 od 10 do 12 časova, prvi radni dan po objavljivanju ovog obavještenja. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/ 703 – 332

 

Predsjednik Nadzornog  odbora

                                                                                      Mersad Ramović, s.r.