BOSANSKI ENGLISH

Informacije

07.09.2021. - Javni oglas za prijem u radni odnos

ENERGOINVEST, d.d.-Sarajevo, Hamdije Ćemerlića br. 2, Sarajevo

 

r a s p i s u j e

JAVNI  OGLAS

 

·         za prijem u radni odnos, na određeno vrijeme, u trajanju do 12 mjeseci, na slijedeća radna mjesta:

1. Inženjer saradnik (1 izvršilac)

Opis poslova:

-          učešće u izradi projektne dokumentacije odjela;

-          učešće u finalnoj obradi projektne dokumentacije odjela;

-          arhiviranje i čuvanje dokumentacije Inženjeringa;

-          provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada;

-          obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodica.

-          Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu tima za realizaciju konkretnog projekta ili ponude.

-          Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-VSS/MA/BA/VS ,( tehnički-elektrotehnički fakultet)

- poznavanje engleskog jezika

- radno iskustvo nije neophodno

2. Inženjer saradnik (2 izvršioca)

Opis poslova:

-          radi na održavanju informacionog sistema; nadogradnji sistemskog softwera

-          instalira i održava mrežne operativne sisteme (client/server)

-          kreira i administrira korisničke profile, provodi korisničku politiku

-          obavlja poslove na izradi programske dokumentacije

-          učestvuje u implementaciji i eksploataciji aplikativnih softwerskih paketa

-          obavlja poslove u istraživanju, razvoju i implementaciji rješenja iz oblasti Smart City tehnologija

-          provođenje zahtjeva integriranog sistema upavljanja u svom domenu rada

-          obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

-          Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

 VSS/MA/BA (tehnički smjer-informatika-elektrotehnika).

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo nije neophodno

(Prednost će imati kandidati sa znanjm korištenja Smart City tehnologija.)

 
3. Inženjer saradnik (1 izvršilac)

Opis poslova:

-          učešće u izradi projektne dokumentacije odjela;

-          učešće u finalnoj obradi projektne dokumentacije odjela;

-          arhiviranje i čuvanje dokumentacije Inženjeringa;

-          provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada;

-          obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodica.

-          Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu tima za realizaciju konkretnog projekta ili ponude.

-          Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

- VSS/MA/BA/VS  (tehnički smjer prednost-elektrotehnički fakultet)

- poznavanje engleskog jezika

- radno iskustvo nije neophodno

4. Samostalni komercijalista (1 izvršilac)

 

Opis poslova:

-          obavljanje manje složenih poslova za komercijalnu realizaciju ili pojedinih faza komercijalno  finansijske realizacije ugovora pod nadzorom i uputstvima  glavnog komercijaliste;

-          samostalan rad na nalozima za izdavanje garancija, poslova prijava ugovora, pripremi i otvaranju akreditiva, naloga za plaćanje, prijavi učesnika u zajedničkom poslu, pripremi i nalozima za carinjenje i sl.;

-          provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada.

-          Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

     VSS/MA/BA/VS  (ekonomski  fakultet)

    -poznavanje engleskog jezika

    -radno iskustvo 3 godine

5. Komercijalista saradnik“  (1 izvršilac)

Opis poslova:

-          obavljanje jednostavnijih poslova po fazama komercijalno-finansijske realizacije ugovora, po nalogu    upustvima glavnog komercijaliste;

-          priprema narudžbi;

-          arhiviranje odgovarajuće dokumentacije

-          obavljanje poslova na carinjenju, skladištenju, utovaru i istovaru robu;

-          provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada;

-          obavaljnje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca

-          Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

VSS/MA/BA/VS ekonomski fakultet.

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo nije neophodno

 

 

6. Glavni stručni saradnik za računovodstvo  1 (jedan) izvršilac  

(sa probnim radom od 6 mjeseci )

Opis poslova:

-          Evidentiranje i kontrola knjigovodstvene dokumentacione podloge, te sveobuhvatnost i blogovremnost knjigovodstvenih evidencija;

-          kontrola i usaglašavanje knjigovodstvene evidencije  sa stvarnim stanjem stalnih  sredstva, obaveza i potraživanja i stručna pomoć u organizaciji popisa imovine i obaveza;

-          učešće u kreiranju i razvoju programskih rješanja i njihovom poboljšanju;

-          učešće u radu radu eksterne revizije i kontrolnih državnih organa;

-          kontakti sa kupcima i dobavljačima pri usaglašavanju dužničko –povjerilačkih odnosa;

-          priprema izvještaja i dostava podataka za potrebe banaka, tendera i drugih institucija (Registar vrijednosnih papira, Statistika, Porezna uprava, Uprava za indirektno oporezivanje, Revizija i dr.)

-          stručna pomoć ostalim zaposlenicima u tumačenju računovodstvenih propisa, standarda i njihovoj primjeni;

-          učešće u izradi procedura, akata izvještaja i planova;

-          praćenje i primjena zakonskih propisa iz domena poslova koje obavlja;

-          učešće u realizaciji aktivnosti koje su definisane u dokumentima integralnog sistema upravljanja;

-          obavlja i druge poslove po nalogu neposredog rukovodioca;

-          Za svoj rad odgovara šefu Odjela za poslove računovodstva.

-          Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

VSS/MA/BA (ekonomski fakultet)

radno iskustvo  5 godina

poželjno poznavanje engleskog jezika

položen ispit za certificiranog računovođu

 

7. Stručni saradnik za računovodstvo 1 (jedan) izvršilac

(sa probnim radom od 6 mjeseci )

Opis poslova:

-          Evidentiranje i kontrola knjigovodstvene dokumentacione podloge;

-          vođenje analitičkih evidencija materijalne i ne materijalne imovine;

-          izrada pregleda obavljenih popisa dugotrajne i kratkotrajne imeovine;

-          priprema dokumentaciju za popis i sudjeluje u popisu;

-          vođenje analitičkih evidencija kredita po kreditorima;

-          usaglašavanje stanja glavne knjige s financijskom operativom;

-          vođenje analitičkih evidnecija kupaca i dobavljača;

-          izrada obračuna amortizacije za sredstva;

-          obračun i evidentiranje kursnih razlika;

-          izrada analitičke evidencije  investicija u toku;

-          praćenje i primjena zakonskih propisa iz domena poslova koje obavlja;

-          učešće u realizaciji aktivnosti koje su definisane u dokumentima integriranog sistema upravljanja;

-          obavljanje i drugih poslova po nalogu neposednog rukovodioca;

Za svoj rad odgovara šefu Odjela za poslove računovodstva.

-          Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-           

- SSS  (ekonomska  škola)

- poželjno poznavanje engleskog jezika

- radno iskustvo  1 godina

 

 

8.  „Tehničar saradnik“ (2 izvršioca)

Opis poslova:

-          učešće i finalnoj obradi pojedinog djela projekta u saradnji sa vodećim tehničarem

-          arhiviranje i evidentiranje tehničke dokumentacije;

-          učešće u izradi dokumentacije izvedeno stanja (as bulit);

-          učešće u kopiranju i uvezivanju projektantske dokumentacije po nalogu glavnog inženjera /vodećeg tehničara;

-          ahiviranje i čuvanje dokumentacije Inženjeringa

-          provođenje zahtjeva Integralnog  sistema upavljanja u svom domenu rada

-          Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-SSS- tehnički smjer, (elektrotehnički/građevinski)

-radno iskustvo nije neophodno

 

9.  „Saradnik geodeta“ (2 izvršioca)

Opis poslova:

-          prikupljanje geodetskih podloga;

-          učešće u izboru trase dalekovoda;

-          učešće na uspostavnjanje trase dalekovoda;

-          realizacija konkretnih zadataka prema zahtjevima ISU na nivou ovlaštenja;

-          učešće na iskolčenje stubnih mjesta sa kontrolom trase i snimanje dijagonalnih profila.

-          Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-SSS- geodetskog smjera

-radno iskustvo nije neophodno

 

Način podnošenja  prijave:

Kandidati su kao dokaz o ispunjavanju predviđenih uslova, dužni priložiti:

Svojeručno potpisanu prijavu na oglas, koja sadrži adresu i kontakt telefon

Biografiju/CV

Uz prijavu obavezno se dostavlja:

Ovjerene fotokopije dokumentacije o adekvatnoj stručnoj spremi odnosno završenoj srednjoj

školi/ fakultetu predviđenoj u posebnim uslovima oglasa    

Potvrda poslodavca o dužini radnog staža nakon sticanja stručne spreme

Neuredne, neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje

O vremenu i mjestu održavanja procesa izbora, kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Izabrani kandidati će biti u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima oglašenog radnog mjesta,

 

Prijave na javni oglas, sa dokazima o ispunjavanju predviđenih uslova isključivo  slati putem pošte ili na protokol predzeća na adresu:

Energoinvest, d.d.-Sarajevo

Sektor za pravne poslove

Hamdije Ćemerlića br. 2

71000 Sarajevo

Javni oglas ostaje otvoren 10 (deset ) dana od dana objavljivanja.

 

Napomena:

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju demobilisani borci i članovi porodice demobilisanog borca ukoliko imaju isti broj bodova kao i drugi kandidat.

Prednost pri zapošljavnju pod jednakim uvjetima kandidati  dokazuju dostavljanjem uvjerenja/potvrde nadležnog  organa o priznavanju statusa demobilisanog borca, člana porodice demobilisanog borca, svojstva djeteta šehida, poginulog branioca, i dr.