BOSANSKI ENGLISH

Informacije

21.05.2021. - Javni oglas za prijem u radni odnos

Energoinvest, d.d.- Sarajevo Hamdije Ćemerlića br. 2, Sarajevo

 

                                               r a s p i s u j e

 

   JAVNI  OGLAS

Za prijem u radni odnos, na određeno vrijeme, u trajanju do 12 mjeseci,  sa probnim radom od 6 mjeseci na slijedeća radna mjesta:

 

1. Glavni stručni saradnik za računovodstvo 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova:

-          Evidentiranje i kontrola knjigovodstvene dokumentacione podloge, te sveobuhvatnost i blogovremnost knjigovodstvenih evidencija;

-          kontrola i usaglašavanje knjigovodstvene evidencije  sa stvarnim stanjem stalnih  sredstva, obaveza i potraživanja i stručna pomoć u organizaciji popisa imovine i obaveza;

-          učešće u kreiranju i razvoju programskih rješanja i njihovom poboljšanju;

-          učešće u radu radu eksterne revizije i kontrolnih državnih organa;

-          kontakti sa kupcima i dobavljačima pri usaglašavanju dužničko –povjerilačkih odnosa;

-          priprema izvještaja i dostava podataka za potrebe banaka, tendera i drugih institucija (Registar vrijednosnih papira, Statistika, Porezna uprava, Uprava za indirektno oporezivanje, Revizija i dr.)

-          stručna pomoć ostalim zaposlenicima u tumačenju računovodstvenih propisa, standarda i njihovoj primjeni;

-          učešće u izradi procedura, akata izvještaja i planova;

-          praćenje i primjena zakonskih propisa iz domena poslova koje obavlja;

-          učešće u realizaciji aktivnosti koje su definisane u dokumentima integralnog sistema upravljanja;

-          obavlja i druge poslove po nalogu neposredog rukovodioca;

Za svoj rad odgovara šefu Odjela za poslove računovodstva.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-          VSS/MA/BA (ekonomski fakultet)

-          radno iskustvo  5 godina

-          poželjno poznavanje engleskog jezika

-          položen ispit za certificiranog računovođu

2. Stručni saradnik za računovodstvo 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova:

-          Evidentiranje i kontrola knjigovodstvene dokumentacione podloge;

-          vođenje analitičkih evidencija materijalne i ne materijalne imovine;

-          izrada pregleda obavljenih popisa dugotrajne i kratkotrajne imeovine;

-          priprema dokumentaciju za popis i sudjeluje u popisu;

-          vođenje analitičkih evidencija kredita po kreditorima;

-          usaglašavanje stanja glavne knjige s financijskom operativom;

-          vođenje analitičkih evidnecija kupaca i dobavljača;

-          izrada obračuna amortizacije za sredstva;

-          obračun i evidentiranje kursnih razlika;

-          izrada analitičke evidencije  investicija u toku;

-          praćenje i primjena zakonskih propisa iz domena poslova koje obavlja;

-          učešće u realizaciji aktivnosti koje su definisane u dokumentima integriranog sistema upravljanja;

-          obavljanje i drugih poslova po nalogu neposednog rukovodioca;

Za svoj rad odgovara šefu Odjela za poslove računovodstva.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

- SSS  (ekonomska  škola)

- poželjno poznavanje engleskog jezika

- radno iskustvo  1 godina

 

Način podnošenja  prijave:

Kandidati su kao dokaz o ispunjavanju predviđenih uslova, dužni priložiti:

Svojeručno potpisanu prijavu na oglas, koja sadrži adresu i kontakt telefon

Biografiju/CV

Uz prijavu obavezno se dostavlja:

Ovjerene fotokopije dokumentacije o adekvatnoj stručnoj spremi odnosno završenoj srednjoj

školi/ fakultetu predviđenoj u posebnim uslovima oglasa    

Potvrda poslodavca o dužini radnog staža nakon sticanja stručne spreme

Neuredne, neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje

O vremenu i mjestu održavanja procesa izbora, kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Izabrani kandidati će biti u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima oglašenog radnog mjesta.

 

 

Prijave na javni oglas, sa dokazima o ispunjavanju predviđenih uslova isključivo  slati putem pošte ili na protokol predzeća na adresu:

Energoinvest, d.d.-Sarajevo

Sektor za pravne poslove

Hamdije Ćemerlića br. 2

71000 Sarajevo

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest ) dana od dana objavljivanja.

 

Napomena:

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju demobilisani borci i članovi porodice demobilisanog borca ukoliko imaju isti broj bodova kao i drugi kandidat.

Prednost pri zapošljavnju pod jednakim uvjetima kandidati  dokazuju dostavljanjem uvjerenja/potvrde nadležnog  organa o priznavanju statusa demobilisanog borca, člana porodice demobilisanog borca, svojstva djeteta šehida, poginulog branioca, i dr.