BOSANSKI ENGLISH

Informacije

02.11.2020. - Javni oglas za prijem u radni odnos

ENERGOINVEST, d.d.-Sarajevo Hamdije Ćemerlića br. 2, Sarajevo

 r a s p i s u j e

 JAVNI  OGLAS

 

za prijem u radni odnos, na neodređeno vrijeme, na slijedeća radna mjesta:

 

1. Inženjer saradnik (2 izvršioca)

 

Opis poslova:

-  učešće u izradi projektne dokumentacije odjela;

-  učešće u finalnoj obradi projektne dokumentacije odjela;

-  arhiviranje i čuvanje dokumentacije Energoinženjeringa;

-   provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada;

-  obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodica.

 

Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu tima za realizaciju konkretnog projekta ili ponude.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

- VSS/MA/BA/VS  (građevinski fakultet)

- poznavanje engleskog jezika

- radno iskustvo nije neophodno

 

2. Saradnik inženjer (1 izvršilac)

 

Opis poslova:

-  učešće u pripremama za testiranje softverskih rješenja i aplikacija na bazi tehničkih zahtjeva  ugovora;

 - izrada testnih scenarija i pisanje testne dokumentacije, te tehničke dokumentacije sistema pod  nadzorom

   rukovodioca projekta;

-  pisanje dijelova programskog koda pod nadzorom rukovodioca projekta;

-  obavljanje poslova izrade dijelova dokumenata softverskih i aplikativnih rješenja;

-  učešće u realizaciji aktivnosti koje su definisane u dokumentima integriranog sistema upravljanja;

-  arhiviranje i čuvanje dokumentacije Inženjeringa;

 - obavljanje i drugih poslova u skladu sa svojom stručnom spremom i osposobljenošću po nalogu neposrednog rukovodioca.


Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu tima za realizaciju konkretnog projekta/ponude

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

- VSS/MA/BA-  (elektrotehnički fakultet)

- poznavanje engleskog jezika

- radno iskustvo nije neophodno

 

 

 

3. Glavni stručni saradnik  1 (jedan) izvršilac

       

Opis poslova:

-  obavljanje stručnih poslova na zastupanju u kompleksnim predmetima pred sudovima, upravnim i drugim državnim organima i institucijama, uključujući poslove koji su u funkciji zastupanja, poslove pravne pomoći iz domena rada Službe,                                             

-   komuniciranje i davanje smjernica angažovanim advokatima

-  sačinjavanje izvještaja o stanju predmeta, te učešće u izradi izvještaja o radu Službe,

-  učestvovanje u zradi akata i provođenje zahtjeva ISU

-  obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

- VSS/MA/BA (pravni fakultet)

- poznavanje engleskog jezika (aktivno)

- radno iskustvo  4 godine

(Poželjan pravosudni ispit)

 

 

·         za prijem u radni odnos, na određeno vrijeme, u trajanju do 12 mjeseci, na slijedeća radna mjesta:

 

1.      Samostalni stručni saradnik za poslove  platnih transakcija (1 izvršilac)

 

Opis poslova:

 

-          Kontrola, evidentiranje i odlaganje zaprimljenjih faktura:

-          izrada naloga za plaćanja i realizacija istih uz parafiranje istih;

-          prijem izvoda poslovnih banaka i kontrola ralizovanih platnih transakcija, identifikacija poslovnih promjena, kompletiranje  izvoda iz banake za sve organizacione jedinice i parafiranje učinjenog;

-          prihvatanje, identifikacija i raspored priliva u saradnji sa komercijalistima iz organizacionih jedinica;

-          kompletirnje kontrola, evidentiranje i odlaganje dokumentacije iz djelokruga rada (orginalnih  i eksternih izvoda zajedno sa rekapitulacijom prometa, kopija naloga za plaćanje i sl.)

-          izrađivanje odgovarajućih izvještaja za kontinuirano praćenje, kao i izvještaja po nalogu neposrednog rukovodioca;

-          elektronsko dostavljanje naloga za plaćanje;

-          praćenje i primjena zakonskih propisa iz domena poslova  koje obavlja;

-          učešće u realizaciji aktivnosti koje su definisane u dokumentima integriranog sistema upravljanja kvalitetom;

-          obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.

Za svoj rad odgovara šefu Odjela za finansijsku operativu i DPO.

 

 

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

- VSS/MA/BA/VS  (ekonomski  fakultet)

- radno iskustvo 1 godina

 

2.      Saradnik za komercijalne poslove,  ( 2 izvršioca)

Opis poslova:

-          obavljanje manje stručnih komercijalnih poslova na realizaciji ugovora pod nadzorom glavnog sručnog  saradnika;

-          priprema naloga za carinjenje

-          učešće u pripremi ponuda i narudžbi

-          arhivirnje odgovarajuće dokumentacije

-          provođenje zahtjeva integralnog  sistema upravljanja u svom domenu rada

-          obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.

Za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

- VSS/MA/BA-(ekonomski fakultet)

- radno iskustvo nije neophodno

 3.       Inženjer saradnik ( 9 izvršioca)

Opis poslova:

-           učešće u izradi projektne dokumentacije odjela;

-          učešće u finalnoj obradi projektne dokumentacije odjela;

-          arhiviranje i čuvanje dokumentacije Inženjeringa;

-           provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada;

-          obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodica.

Za svoj rad odgovara šefu odjela, kao i rukovodiocu tima za realizaciju konkretnog projekta ili ponude.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

- VSS/MA/BA/VS (elektrotehnički /građevinski fakultet)

- poznavanje engleskog jezika

- radno iskustvo nije neophodno

 

4.       Saradnik inženjer, (4  izvršioca)

Opis poslova:

- učešće u pripremama za testiranje softverskih rješenja i aplikacija na bazi tehničkih zahtjeva ugovora;

- izrada testnih scenarija i pisanje testne dokumentacije, te tehničke dokumentacije sistema pod nadzorom rukovodioca projekta;

- pisanje dijelova programskog koda pod nadzorom rukovodioca projekta;

- obavljanje poslova izrade dijelova dokumenata softverskih i aplikativnih rješenja;

- učešće u realizaciji aktivnosti koje su definisane u dokumentima integriranog sistema upravljanja

- arhiviranje i čuvanje dokumentacije  Inženjeringa

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

- VSS/MA/BA elektrotehnički fakultet)              

- poznavanje engleskog jezika

- radno iskustvo nije neophodno

5.       Tehničar saradnik  (10  izvršioca)

Opis poslova:

-    učešće u finalnoj obradi pojedinog dijela projekta u saradnji s vodećim tehničarem;

-    arhiviranje i evidentiranje tehničke dokumentacije;

-    učešće u izradi dokumentacije izvedenog stanja (as built);

-    učešće u kopiranju i uvezivanju projektantske dokumentacije po nalogu glavnog inženjera/vodećeg tehničara;

-    arhiviranje i čuvanje dokumentacije Inženjeringa;

-    provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada;

-    obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.

Za svoj rad odgovara šefu odjela, kao i rukovodiocu tima za realizaciju konkretnog projekta ili ponude.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

- SSS- tehnički smjer, (elektrotehnički/mašinski)

- radno iskustvo nije neophodno

 

6.       Saradnik geodeta  (2 izvršioca)

 

Opis poslova:

-   prikupljanje geodetskih podloga;

-   učešće u izboru trase dalekovoda;

-   učešće na uspostavljanju trase dalekovoda;

-    realizacija konkretnih zadataka prema zahtjevima ISU na nivou ovlaštenja;

-    učešće na iskolčenju stubnih mjesta sa kontrolom trase i snimanje dijagonalnih profila;

-     obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodica.


Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu tima za realizaciju konkretnog projekta ili ponude.

  

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

- SSS- geodetskog smjera

- radno iskustvo nije neophodno

 

 

Kandidati su kao dokaz o ispunjavanju predviđenih uslova, dužni priložiti:

- Prijavu na javni oglas potpisanu od strane podnosioca/kandidata

- CV

- Ovjerene fotokopije dokumentacije o adekvatnoj stručnoj spremi odnosno završenoj srednjoj školi/ fakultetu predviđenoj u posebnim uslovima oglasa 


O vremenu i mjestu održavanja procesa izbora, kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Izabrani kandidati će biti u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima oglašenog radnog mjesta.

Prijave na javni oglas, sa dokazima o ispunjavanju predviđenih uslova isključivo  slati putem pošte ili na protokol predzeća na adresu:

Energoinvest, d.d.-Sarajevo
Sektor za pravne poslove
Hamdije Ćemerlića br. 2
71000 Sarajevo
Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.