BOSANSKI ENGLISH

Informacije

28.02.2020. - JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos, na određeno vrijeme

 ENERGOINVEST, d.d.-Sarajevo Hamdije Ćemerlića br. 2, Sarajevo

 

r a s p i s u j e

 

JAVNI  OGLAS

 

za prijem u radni odnos, na određeno vrijeme, na slijedeća radna mjesta:

 

1.      „Saradnik inženjer“, (2  izvršioca)

Opis poslova:

-učešće u pripremama za testiranje softverskih rješenja i aplikacija na bazi tehničkih zahtjeva ugovora

-izrada testnih scenarija i pisanje testne dokumentacije, te tehničke dokumentacije sistema pod nadzorom

 rukovodioca projekta;

-pisanje dijelova programskog koda pod nadzorom rukovodioca projekta;

-obavljanje poslova izrade dijelova dokumenata softverskih i aplikativnih rješenja;

-učešće u realizaciji aktivnosti koje su definisane u dokumentima integriranog sistema upravljanja;

-arhiviranje i čuvanje dokumentacije  Inženjeringa

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-VSS/MA/BA elektrotehnički fakultet ili odgovarajući ekonomsko/informacioni fakultet

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo nije neophodno

 

2.      „Inženjer saradnik“,  (1 izvršioc)

  Opis poslova:

-  učešće u izradi projektne dokumentacije odjela;

  -učešće u finalnoj obradi projektne dokumetacije odjela;

-  arhiviranje i čuvanje dokumentacije Energoinženjeringa;

 -provođenje zahtjeva integralnog  sistema upravljanja u svom domenu rada;

  - obavaljnje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca

     Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-   VSS/MA/BA/VS-dipl. tehnički smjer 

-   poznavanje engleskog jezika

-   radno iskustvo nije neophodno

(    prednost pri zapošljavanju imaju dipl.inženjeri elektrotehnike (elektroenergetika)

   

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.“Inženjer saradnik“ (2 izvršioca)

Opis poslova:

- radi na održavanju informacionog sistema; nadogradnji sistemskog softwera

- instalira i održava mrežne operativne sisteme (client/server)

- kreira i administrira korisničke profile, provodi korisničku politiku

- obavlja poslove na izradi programske dokumentacije

- učestvuje u implementaciji i eksploataciji aplikativnih softwerskih paketa

- obavlja poslove u istraživanju, razvoju i implementaciji rješenja iz oblasti Smart City tehnologija

- provođenje zahtjeva integriranog sistema upavljanja u svom domenu rada

- obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

 VSS/MA/BA (tehnički smjer-informatika,elektrotehnika i mašinstvo).

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo nije neophodno

(Poželjno je znanje korištenja Smart City tehnologija.)

 

                                   4.“Saradnik asistent“ (1 izvršioc)

Opis poslova:

- učešće u pripremi, analizi i provjeri  ugovora;

- učešće u izradi prigovora i žalbi u postupcima javnih nabavki;

- vođenje evidencija iz domena rada službe;

- provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

VSS/MA/BA/ pravni fakultet

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo nije neophodno

 

5. „Inženjer saradnik“ (2 izvršioca)

Opis poslova:

-učešće u izradi  projektne dokumentacije odjela;

-učešće u finalnoj obradi projektne dokumetacije odjela;

-ahiviranje i čuvanje dokumentacije Inženjeringa;

-provođenje zahtjeva integriranog sistema upavljanja u svom domenu rada;

- obavaljnje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-VSS/MA/BA/VS , tehnički smjer (elektrotehnički/građevinski/geodetski)

( prednost pri zapošljavanju imaju dipl.ing.el.elektroenergetika i dipl.ing. konstrukcije)

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo nije neophodno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 „Vodeći komercijalista“ (1 izvršioc)

Opis poslova:

-  rukovođenje složenim poslovima u okviru realizacije komercijalnih poslova jednog ili više  projekata/ugovora,   

   posebno u smislu nabavke, transporta, isporuke, fakturisanja i naplate u   komercijalnoj realizaciji projekata;

-  planiranje pojedinih faza komercijalne realizacije i kontrola izvršenja;

 - organiziranje i kordinacija procesa rada u sardnji sa rukovodiocem Službe  i rukovodiocima timova;

 - praćenje i primjena propisa;

  - kontrola obavljanja komercijalno-finansijskih poslova u okviru tima;

- provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja prilikom ralizacije projekata;

- obavaljnje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

VSS/MA/BA/VS ekonomski fakultet.

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo 5 godina

- iskustvo u oblasti spoljne trgovine

 

7 „Komercijalista saradnik“  (2 izvršioca)

Opis poslova:

- obavljanje jednostavnijih poslova po fazama komercijalno-finansijske realizacije ugovora, po nalogu    upustvima glavnog komercijaliste;

- priprema narudžbi;

-  arhiviranje odgovarajuće dokumentacije

- obavljanje poslova na carinjenju, skladištenju, utovaru i istovaru robu;

- provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada;

- obavaljnje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

VSS/MA/BA/VS ekonomski fakultet.

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo nije neophodno

 

8.  „Tehničar saradnik“ (3 izvršioca)

Opis poslova:

-učešće i finalnoj obradi pojedinog djela projekta u saradnji sa vodećim tehničarem

-arhiviranje i evidentiranje tehničke dokumentacije;

-učešće u izradi dokumentacije izvedeno stanja (as bulit);

-učešće u kopiranju i uvezivanju projektantske dokumentacije po nalogu glavnog inženjera /vodećeg tehničara;

-ahiviranje i čuvanje dokumentacije Inženjeringa

-provođenje zahtjeva Integralnog  sistema upavljanja u svom domenu rada

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

SSS- tehnički smjer, (elektrotehnički/građevinski)

-radno iskustvo nije neophodno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  „Saradnik geodeta“ (2 izvršioca)

Opis poslova:

- prikupljanje geodetskih podloga;

- učešće u izboru trase dalekovoda;

- učešće na uspostavnjanje trase dalekovoda;

- realizacija konkretnih zadataka prema zahtjevima ISU na nivou ovlaštenja;

- učešće na iskolčenje stubnih mjesta sa kontrolom trase i snimanje dijagonalnih profila.

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-SSS- geodetskog smjera

- radno iskustvo nije neophodno

 

Kandidati su kao dokaz o ispunjavanju predviđenih uslova, dužni priložiti:

-Prijavu na javni oglas potpisanu od strane podnosioca/kandidata

-CV

-Ovjerene fotokopije dokumentacije o adekvatnoj stručnoj spremi odnosno završenoj srednjoj

školi/ fakultetu predviđenoj u posebnim uslovima oglasa

    

Kandidati koji prijavu na javni oglas dostavljaju putem e-maila dužni su priložiti skeniranu dokumentaciju ovjerenih fotokopija, uz obavezu dostavljanja ovjerenih fotokopija dokumentacije tokom procesa izbora.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

O vremenu i mjestu održavanja procesa izbora, kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Izabrani kandidati će biti u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima oglašenog radnog mjesta.

Prijave na javni oglas, sa dokazima o ispunjavanju predviđenih uslova slati na adresu:

 

 

Energoinvest, d.d.-Sarajevo

Sektor za pravne poslove

Hamdije Ćemerlića br. 2

71000 Sarajevo

ili putem e-maila: ljudski.resursi@energoinvest.ba

 

 

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.