BOSANSKI ENGLISH

Informacije

31.01.2020. - Obavještenje o sazivanju XLI Skupštine dioničara E,d.d. – Sarajevo

ENERGOINVEST, d.d. – SARAJEVO

Ul. Hamdije Ćemerlića 2

 

Na osnovu odredbi člana 230. stav 1.  Zakona o privrednim društvima (“Službene novine F BiH”broj: 81. od 21.10.2015. godine), Statuta Energoinvest,d.d. - Sarajevo (broj: S-172/16 od 24.02.2016. godine) i Odluke Nadzornog odbora, broj: NO-232/20 od 29.1.2020. godine o sazivanju četrdeset prve  Skupštine dioničara, Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Nadzorni odbor Energoinvest,d.d. –Sarajevo objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU XLI  SKUPŠTINE DIONIČARA ENERGOINVEST d.d. SARAJEVO

 

Četrdeset prva  Skupština dioničara Energoinvest,d.d.- Sarajevo će se održati 24.2.2020. godine (ponedjeljak) u Sarajevu u prostorijama poslovne zgrade Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Hamdije Ćemerlića 2, objekat A, sala I u prizemlju, sa početkom u 13 sati.

Za  četrdeset prvu Skupštinu društva utvrđen je slijedeći

D n e v n i   r e d

 

1.      Izbor radnih tijela Skupštine društva, i to:

1.1.    Predsjednika četrdeset prve Skupštine

1.2.    Ovjerivače zapisnika

                        

2.      Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Energoinvest, d.d.- Sarajevo  zbog isteka mandata

 

3.      Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Energoinvest, d.d.- Sarajevo

 

4.      Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Energoinvest, d.d.- Sarajevo  zbog isteka mandata

 

5.      Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju Energoinvest, d.d.- Sarajevo

 

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili  na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH i to 30 dana prije dana održavanja Skupštine ili poslednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

 

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica mogu pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedloga odluka, predložiti kandidata za člana Nadzornog odbora koji ispunjava uslove predviđene zakonom i Statutom društva u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

 

U radu i odlučivanju četrdesetprve  Skupštine dioničara Energoinvest,d.d. mogu učestvovati svi dioničari u skladu sa zakonom, lično ili putem punomoćnika.

 

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine daje se nakon objavljivanja ovog obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika ovjerene u skladu sa propisima.

 

Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara, dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju četrdeset prve Skupštine dioničara Energoinvest,d.d, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja.

Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na gore naznačenu adresu.

Punomoćnici su dužni priložiti punomoć uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

 

Glasanje na Skupštini Društva se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

 

Svim prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara, biće izdata potvrda o prijavi koju učesnik obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

 

Dioničar/punomoćnik je dužan Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti ispravu za osobnu identifikaciju, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

Lista dioničara Energoinvest, d.d. i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima dostupni su dioničarima u poslovnoj zgradi Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Hamdije Ćemerlića br. 2, objekat A, sprat I, kancelarija 151, od 10 do 12 časova, prvi radni dan po objavljivanju ovog obavještenja.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/ 703 – 431.

 

 

Nadzorni odbor