BOSANSKI ENGLISH

Informacije

01.11.2019. - Javni oglas Energoinvest, d.d.-Sarajevo

ENERGOINVEST, d.d.-Sarajevo Hamdije Ćemerlića br. 2, Sarajevo

 

r a s p i s u j e

 

JAVNI  OGLAS

 

za prijem u radni odnos, na neodređeno vrijeme, na slijedeća radna mjesta:

 

1.  Samostalni inženjer (1 izvršioc)

        

Opis poslova:

-obavljanje poslova projektovanja vezanih za realizaciju ugovora;

-učešće u izradi projektantskih podloga za izradu ponude;

-odgovornost za izradu projektne dokumentacije u skladu sa zakonskim propisima, pravilima struke, standardima i zahtjevima integralnog sistema upravljanja;

-izbor ekoloških prihvatljivih materijala,instalacija i opreme odgovarajućeg kvaliteta, kao i učešće u njihovom ispitivanju i prijemu;

-otklanjanje primjedbi tokom odobravanja projektne dokumentacije;

-povremeni pregled radova  u toku građenja;

-izvođenje obuke za naručioce projekta;

-arhiviranje i čuvanje dokumentacije Inženjeringa

 

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-VSS/MA/BA/VS-tehnički smjer (elektrotehnički/građevinski/geodetski)

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo  3 godine

 

2.Inženjer saradnik (1 izvršioc)

Opis poslova:

-učešće u izradi  projektne dokumentacije odjela;

-učešće u finalnoj obradi projektne dokumetacije odjela;

-ahiviranje i čuvanje dokumentacije Inženjeringa;

-provođenje zahtjeva integriranog sistema upavljanja u svom domenu rada.

 

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-VSS/MA/BA/VS ,(elektrotehnički/građevinski/geodetski) tehnički smjer

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo nije neophodno

 

 

 

3. Tehničar saradnik (1 izvršioc)

 

Opis poslova:

-učešće i finalnoj obradi pojedinog djela projekta u saradnji sa vodećim tehničarem

-arhiviranje i evidentiranje tehničke dokumentacije;

-učešće u izradi dokumentacije izvedeno stanja (as bulit);

-učešće u kopiranju i uvezivanju projektantske dokumentacije po nalogu glavnog inženjera /vodećeg tehničara;

-ahiviranje i čuvanje dokumentacije Inženjeringa

-provođenje zahtjeva Integralnog  sistema upavljanja u svom domenu rada

 

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

SSS- tehnički smjer, (elektrotehnički/građevinski)

-radno iskustvo nije neophodno

 

4. Referent za mehanizaciju (1 izvršioc)

-učešće u vođenju evidencije o održavanju i eksploataciji mehanizacije i alata i obezbjeđenju rezervnih djelova;

-administriranje dokumentacije po nalogu rukovodioca;

-provođenje zahtjeva Integralnog sistema upravljanja

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-SSS/VKV/KV, tehničkog smjer

-radno iskustvo 2. godine

 

 

za prijem u radni odnos, na određeno vrijeme, u trajanju do 12 mjeseci, na slijedeća radna mjesta:

 

1.        Inženjer saradnik,  (11 izvršioca)

Opis poslova:

-učešće u izradi projektne dokumentacije odjela;

- učešće u finalnoj obradi projektne dokumetacije odjela;

- arhiviranje i čuvanje dokumentacije;

-provođenje zahtjeva integralnog  sistema upravljanja u svom domenu rada

 

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-VSS/MA/BA/VS-dipl. tehnički smjer 

(prednost pri zapošljavanju imaju dipl.inženjeri elektrotenike (elektroenergetika) i dipl.ing.građevinarstva (konstrukcije)

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo nije neophodno

 

 

2.         Saradnik inženjer, (4  izvršioca)

-učešće u pripremama za testiranje softverskih rješenja i aplikacija na bazi tehničkih zahtjeva ugovora

-izrada testnih scenarija i pisanje testne dokumentacije, te tehničke dokumentacije sistema pod

  nadzorom rukovodioca projekta

-pisanje dijelova programskog koda pod nadzorom rukovodioca projekta

-obavljanje poslova izrade dijelova dokumenata softverskih i aplikativnih rješenja

-učešće u realizaciji aktivnosti koje su definisane u dokumentima integriranog sistema upravljanja

-arhiviranje i čuvanje dokumentacije  Inženjeringa

 

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-VSS/MA/BA elektrotehnički fakultet ili odgovarajući ekonomsko/informacioni fakultet

(prednost pri zapošljavanju imaju dipl. inženjeri elektrotehnike).

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo nije neophodno

 

3.         Vodeći tehničar (1  izvršioc)

 

-priprema ulaznih podataka za izradu i izrada određenih rješenja u oblasti projektovanja;

-izbor ekoloških prihvatljivih materijala,instalacija opreme odgovarajućeg kvaliteta, kao i učeše u njihovom ispitivanju i prijemu;

-otklanjanje primjedbi tokom odobravanja projektne dokumentacije;

-povremeni pregled radova u toku građenja;

-izvođenje obuke za naručioce projekta;

standardizacija, arhiviranje i evidentiranje tehničke dokumentacije;

-izrada dokumentacije izvedenog stanja  (as bulit)

-arhiviranje i čuvanje dokumentacije Inženjeringa

-provođenje integralnog sistema upravljanja prilikom realizacije projekata.

 

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-SSS- tehnički smjer, (elektrotehnički/građevinski)

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo 5. godina

 

 

 


1.        
Tehničar saradnik (6 izvršioca)

 

Opis poslova:

-priprema ulaznih podataka za izradu određenih rješenja u oblasti izvođenja radova;

-arhiviranje i evidentiranje tehničke dokumentacije

-učešće u izradi dokumentacije izvedenog stanja (as built)

-učešće u kopiranju i uvezivanju projektantske dokumentacije

-evidencija i nabavka potrošnog materijala u Službi

-arhiviranje i čuvanje dokumentacije Inženjeringa

-provođenje zahtijeva integriranog sistema upravljanja u svom domenu rada

  

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-SSS/ tehnički /opšti smjer/gimnazija

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo nije neophodno

 

 

Kandidati su kao dokaz o ispunjavanju predviđenih uslova, dužni priložiti:

-Prijavu na javni oglas potpisanu od strane podnosioca/kandidata

-CV

-Ovjerene fotokopije dokumentacije o adekvatnoj stručnoj spremi odnosno završenoj srednjoj

školi/ fakultetu predviđenoj u posebnim uslovima oglasa

    

Kandidati koji prijavu na javni oglas dostavljaju putem e-maila dužni su priložiti skeniranu dokumentaciju ovjerenih fotokopija, uz obavezu dostavljanja ovjerenih fotokopija dokumentacije tokom procesa izbora.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

 

O vremenu i mjestu održavanja procesa izbora, kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Izabrani kandidati će biti u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima oglašenog radnog mjesta.

Prijave na javni oglas, sa dokazima o ispunjavanju predviđenih uslova slati na adresu:

 

Energoinvest, d.d.-Sarajevo

Sektor za pravne poslove

Hamdije Ćemerlića br. 2

71000 Sarajevo

ili putem e-maila: ljudski.resursi@energoinvest.ba

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.