BOSANSKI ENGLISH

Informacije

02.08.2019. - Javni oglas Energoinvest, d.d.-Sarajevo

 ENERGOINVEST, d.d.-Sarajevo Hamdije Ćemerlića br. 2, Sarajevo

 

r a s p i s u j e

 

 

 JAVNI  OGLAS

 

·         za prijem u radni odnos, na određeno vrijeme, u trajanju do 12 mjeseci, sa probnim radom do 6 mjeseci, sa mogućnošću produženja radnog odnosa, na slijedeća radna mjesta:

 

 

1.   Glavni stručni saradnik za poslove zastupanja (1 izvršioc)

        

Opis poslova:

-obavljanje stručnih poslova na zastupanju u kompleksnim predmetima pred sudovima, upravnim i 

  drugim državnim organima i institucijama, uključujući poslove koji su u funkciji zastupanja, te

  poslove pravne pomoći iz svog domena rada 

-saradnja i davanje smjernica angažovanim advokatima

-sačinjavanje izvještaja o stanju predmeta, te učešće u izradi izvještaja o radu

-učešće u izradi akata i provođenje zahtjeva integriranog sistema upravljanja  

 

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-VSS/MA/BA/ pravni fakultet

-položen pravosudni ispit      

-radno iskustvo 4 godine

-poželjno znanje engleskog jezika

 

 

 

 

2.  Inženjer saradnik (4 izvršioca)

                 

Opis poslova:

-učešće u izradi i u finalnoj obradi projektne dokumentacije

-arhiviranje i čuvanje dokumentacije

-provođenje zahtjeva integriranog sistema upavljanja u svom domenu rada

 

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-VSS/MA/BA/VS-dipl. inženjer građevinarstva (konstruktivni smjer) 

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo nije neophodno

 

 

 

3.      Inženjer saradnik (1 izvršioc)

 

 

Opis poslova:

-učešće u izradi i u finalnoj obradi projektne dokumentacije

-arhiviranje i čuvanje dokumentacije

-provođenje zahtjeva integriranog sistema upavljanja u svom domenu rada

 

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-VSS/MA-dipl. inženjer elektrotehnike (elektroenergetski smjer) 

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo nije neophodno

 

 

 

 

4.  Inženjer saradnik (2 izvršioca)

 

Opis poslova:

-učešće u pripremama za testiranje softverskih rješenja i aplikacija na bazi tehničkih zahtjeva ugovora

-izrada testnih scenarija i pisanje testne dokumentacije, te tehničke dokumentacije sistema pod

  nadzorom rukovodioca projekta

-pisanje dijelova programskog koda pod nadzorom rukovodioca projekta

-obavljanje poslova izrade dijelova dokumenata softverskih i aplikativnih rješenja

-učešće u realizaciji aktivnosti koje su definisane u dokumentima integriranog sistema upravljanja

-arhiviranje i čuvanje dokumentacije  

 

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-VSS/MA/BA-dipl. inženjer elektrotehnike (telekomunikacioni ili drugi smjer elektrotehničkog fakulteta)

(prednost pri zapošljavanju imaju dipl. inženjeri elektrotehnike, telekomunikacioni smjer)

-znanje engleskog jezika

-radno iskustvo nije neophodno

 

 

 

 

5. Tehničar saradnik (8 izvršioca)

 

Opis poslova:

-učešće u finalnoj obradi pojedinog dijela projekta

-arhiviranje i evidentiranje tehničke dokumentacije

-učešće u izradi dokumentacije izvedenog stanja (as built)

-učešće u kopiranju i uvezivanju projektantske dokumentacije

-provođenje zahtijeva integriranog sistema upravljanja u svom domenu rada

  

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to:  

-SSS/ tehnički smjer (građevinski/elektrotehnički)/opšti smjer

-znanje AutoCad programa

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo nije neophodno

 

 

 

 

6.      Saradnik geodeta (3 izvršioca) 

 

Opis poslova:

-prikupljanje geodetskih podloga

-učešće u izboru i uspostavi trase dalekovoda

-realizacija konkretnih zadataka prema zahtjevima integriranog sistema upravljanja

-učešće na iskolčenju stubnih mjesta sa kontrolom trase i snimanje dijagonalnih profila 

 

Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-SSS/ geodetskog smjera

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo nije neophodno

 

 

 

Kandidati su kao dokaz o ispunjavanju predviđenih uslova, dužni priložiti:

-Prijavu na javni oglas potpisanu od strane podnosioca/kandidata

-CV

-Ovjerene fotokopije dokumentacije o adekvatnoj stručnoj spremi odnosno završenoj srednjoj

školi/ fakultetu predviđenoj u posebnim uslovima oglasa

    

Kandidati koji prijavu na javni oglas dostavljaju putem e-maila dužni su priložiti skeniranu dokumentaciju ovjerenih fotokopija, uz obavezu dostavljanja ovjerenih fotokopija dokumentacije tokom procesa izbora.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

 

O vremenu i mjestu održavanja procesa izbora, kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Izabrani kandidati će biti u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima oglašenog radnog mjesta.

Prijave na javni oglas, sa dokazima o ispunjavanju predviđenih uslova slati na adresu:

 

Energoinvest, d.d.-Sarajevo.

Sektor za pravne poslove

Hamdije Ćemerlića br. 2

71000 Sarajevo

ili putem e-maila: ljudski.resursi@energoinvest.ba

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.