BOSANSKI ENGLISH

Informacije

28.02.2017. - Obavještenje o sazivanju Druge vanredne skupštine dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo

Na osnovu odredbi člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine FBiH”broj: 81. od 21.10.2015. godine), Statuta Energoinvest,d.d. - Sarajevo (br. S-172/16 od 24.02.2016. godine), te Odluke Nadzornog odbora, broj: NO- 71/2017 od 24.02.2017. godine o sazivanju druge vanredne Skupštine dioničara, Energoinvest, d.d. – Sarajevo, objavljuje

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU DRUGE VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA ENERGOINVEST d.d. SARAJEVO

Druga vanredna Skupština dioničara Energoinvest,d.d.- Sarajevo će se održati 15.03.2017. godine (srijeda) u Sarajevu u prostorijama poslovne zgrade Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Hamdije Ćemerlića 2, objekat A, sala I u prizemlju, sa početkom u 13. sati.

Za drugu vanrednu Skupštinu društva utvrđen je slijedeći

Dnevni red

  1. Izbor radnih tijela Skupštine društva, i to:
     1.1. Predsjednika druge vanredne Skupštine
     1.2. Ovjerivače zapisnika
  2. Izbor jednog člana Nadzornog odbora Energoinvest,d.d.- Sarajevo ispred državnog kapitala

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH i to 30 dana prije dana održavanja Skupštine ili poslednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica mogu pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedloga odluka u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

U radu i odlučivanju druge vanredne Skupštine dioničara Energoinvest,d.d. mogu učestvovati svi dioničari u skladu sa zakonom, lično ili putem punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se nakon objavljivanja ovog obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika ovjerene u skladu sa propisima.

Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara, dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju druge vanredne Skupštine dioničara Energoinvest,d.d, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja.

Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na gore naznačenu adresu.

Punomoćnici su dužni priložiti punomoć uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupšine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Glasanje na Skupštini Društva se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

Svim prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara, biće izdata potvrda o prijavi koju učesnik obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Dioničar/punomoćnik je dužan Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti ispravu za osobnu identifikaciju, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

Lista dioničara Energoinvest, d.d. i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima dostupni su dioničarima u poslovnoj zgradi Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Hamdije Ćemerlića br. 2, objekat A, sprat IV, soba 442 od 10 do 12 časova, prvi radni dan po objavljivanju ovog obavještenja.


Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/ 703 – 431.