BOSANSKI ENGLISH

Informacije

13. 11. 2014. - O B A V J E Š T E NJ E O SAZIVANJU SKUPŠTINE DIONIČARA ENERGOINVEST, d.d. - SARAJEVO

ENERGOINVEST, d.d. – SARAJEVO
Ul. Hamdije Ćemerlića 2


Na osnovu odredbi člana 242. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine F BiH”, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03 ,84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75/13 ), te Odluke Nadzornog odbora, broj: NO – 244/2014, o sazivanju dvadesetdevete Skupštine dioničara, Energoinvest, d.d. – Sarajevo, daje

O B A V J E Š T E NJ E
O SAZIVANJU XXIX SKUPŠTINE DIONIČARA
ENERGOINVEST, d.d. – SARAJEVO

Dvadesetdeveta Skupština dioničara Energoinvest, d.d.-Sarajevo će se održati 27.11.2014. godine (četvrtak) u Sarajevu, u prostorijama poslovne zgrade Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Hamdije Ćemerlića 2, objekat A, sala I u prizemlju, sa početkom u 14,00 sati.

Za dvadesetdevetu Skupštinu dioničara Energoinvest,d.d.-Sarajevo, utvrđen je slijedeći :

D n e v n i r e d

1. Izbor radnih tijela Skupštine društva, i to:
1.1. Predsjednika XXIX Skupštine
1.2. Ovjerivače zapisnika

2. Usvajanje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Energoinvest, d.d. – Sarajevo

3. Usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju Energoinvest-Grupa za 2013. godinu, koji uključuje:
- Finansijski izvještaj društva
- Izvještaj vanjskog revizora
- Izvještaj Odbora za reviziju

4. Izbor vanjskog revizora za 2014. godinu


Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH i to 30 dana prije dana održavanja Skupštine ili poslednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica mogu pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedloga odluka u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.
U radu i odlučivanju dvadesetdevete Skupštine dioničara Energoinvest,d.d. mogu učestvovati svi dioničari u skladu sa zakonom, lično ili putem punomoćnika po osnovu pisane i ovjerene punomoći.
Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara, dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju dvadesetdevete Skupštine dioničara Energoinvest,d.d, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja.
Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na gore naznačenu adresu.
Punomoćnici su dužni priložiti punomoć uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupšine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
Svim prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara, biće izdata potvrda o prijavi koju učesnik obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Dioničar/punomoćnik je dužan Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti ispravu za osobnu identifikaciju, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine. Lista dioničara Energoinvest, d.d. i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima dostupni su dioničarima u poslovnoj zgradi Energoinvest, d.d. – Sarajevo, Hamdije Ćemerlića br. 2, objekat A, sprat IV, soba 442 od 10 do 12 časova, prvi radni dan po objavljivanju ovog obavještenja.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/ 703 – 332.


Predsjednik Nadzornog odbora

Mersad Ramović, s.r.