ENERGOINVEST, d.d.-Sarajevo, Hamdije Ćemerlića br. 2, Sarajevo

r a s p i s u j e

JAVNI  OGLAS

·         za prijem u radni odnos, na određeno vrijeme, u trajanju do 12 mjeseci, na slijedeća radna mjesta:

1. Inženjer saradnik (1 izvršilac)

Opis poslova:

–          učešće u izradi projektne dokumentacije odjela;

–          učešće u finalnoj obradi projektne dokumentacije odjela;

–          arhiviranje i čuvanje dokumentacije Inženjeringa;

–          provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada;

–          obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodica.

–          Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu tima za realizaciju konkretnog projekta ili ponude.

–          Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

VSS/MA/BA/VS ,( tehnički-elektrotehnički fakultet)

– poznavanje engleskog jezika

– radno iskustvo nije neophodno

2. Inženjer saradnik (2 izvršioca)

Opis poslova:

–          radi na održavanju informacionog sistema; nadogradnji sistemskog softwera

–          instalira i održava mrežne operativne sisteme (client/server)

–          kreira i administrira korisničke profile, provodi korisničku politiku

–          obavlja poslove na izradi programske dokumentacije

–          učestvuje u implementaciji i eksploataciji aplikativnih softwerskih paketa

–          obavlja poslove u istraživanju, razvoju i implementaciji rješenja iz oblasti Smart City tehnologija

–          provođenje zahtjeva integriranog sistema upavljanja u svom domenu rada

–          obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

–          Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

 VSS/MA/BA (tehnički smjer-informatika-elektrotehnika).

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo nije neophodno

(Prednost će imati kandidati sa znanjm korištenja Smart City tehnologija.)

 
3. Inženjer saradnik (1 izvršilac)

Opis poslova:

–          učešće u izradi projektne dokumentacije odjela;

–          učešće u finalnoj obradi projektne dokumentacije odjela;

–          arhiviranje i čuvanje dokumentacije Inženjeringa;

–          provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada;

–          obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodica.

–          Za svoj rad odgovara šefu Odjela, kao i rukovodiocu tima za realizaciju konkretnog projekta ili ponude.

–          Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

– VSS/MA/BA/VS  (tehnički smjer prednost-elektrotehnički fakultet)

– poznavanje engleskog jezika

– radno iskustvo nije neophodno

4. Samostalni komercijalista (1 izvršilac)

Opis poslova:

–          obavljanje manje složenih poslova za komercijalnu realizaciju ili pojedinih faza komercijalno  finansijske realizacije ugovora pod nadzorom i uputstvima  glavnog komercijaliste;

–          samostalan rad na nalozima za izdavanje garancija, poslova prijava ugovora, pripremi i otvaranju akreditiva, naloga za plaćanje, prijavi učesnika u zajedničkom poslu, pripremi i nalozima za carinjenje i sl.;

–          provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada.

–          Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

     VSS/MA/BA/VS  (ekonomski  fakultet)

    -poznavanje engleskog jezika

    -radno iskustvo 3 godine

5. Komercijalista saradnik“  (1 izvršilac)

Opis poslova:

–          obavljanje jednostavnijih poslova po fazama komercijalno-finansijske realizacije ugovora, po nalogu    upustvima glavnog komercijaliste;

–          priprema narudžbi;

–          arhiviranje odgovarajuće dokumentacije

–          obavljanje poslova na carinjenju, skladištenju, utovaru i istovaru robu;

–          provođenje zahtjeva integralnog sistema upravljanja u svom domenu rada;

–          obavaljnje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca

–          Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

VSS/MA/BA/VS ekonomski fakultet.

-poznavanje engleskog jezika

-radno iskustvo nije neophodno

6. Glavni stručni saradnik za računovodstvo  1 (jedan) izvršilac  

(sa probnim radom od 6 mjeseci )

Opis poslova:

–          Evidentiranje i kontrola knjigovodstvene dokumentacione podloge, te sveobuhvatnost i blogovremnost knjigovodstvenih evidencija;

–          kontrola i usaglašavanje knjigovodstvene evidencije  sa stvarnim stanjem stalnih  sredstva, obaveza i potraživanja i stručna pomoć u organizaciji popisa imovine i obaveza;

–          učešće u kreiranju i razvoju programskih rješanja i njihovom poboljšanju;

–          učešće u radu radu eksterne revizije i kontrolnih državnih organa;

–          kontakti sa kupcima i dobavljačima pri usaglašavanju dužničko –povjerilačkih odnosa;

–          priprema izvještaja i dostava podataka za potrebe banaka, tendera i drugih institucija (Registar vrijednosnih papira, Statistika, Porezna uprava, Uprava za indirektno oporezivanje, Revizija i dr.)

–          stručna pomoć ostalim zaposlenicima u tumačenju računovodstvenih propisa, standarda i njihovoj primjeni;

–          učešće u izradi procedura, akata izvještaja i planova;

–          praćenje i primjena zakonskih propisa iz domena poslova koje obavlja;

–          učešće u realizaciji aktivnosti koje su definisane u dokumentima integralnog sistema upravljanja;

–          obavlja i druge poslove po nalogu neposredog rukovodioca;

–          Za svoj rad odgovara šefu Odjela za poslove računovodstva.

–          Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

VSS/MA/BA (ekonomski fakultet)

radno iskustvo  5 godina

poželjno poznavanje engleskog jezika

položen ispit za certificiranog računovođu

7. Stručni saradnik za računovodstvo 1 (jedan) izvršilac

(sa probnim radom od 6 mjeseci )

Opis poslova:

–          Evidentiranje i kontrola knjigovodstvene dokumentacione podloge;

–          vođenje analitičkih evidencija materijalne i ne materijalne imovine;

–          izrada pregleda obavljenih popisa dugotrajne i kratkotrajne imeovine;

–          priprema dokumentaciju za popis i sudjeluje u popisu;

–          vođenje analitičkih evidencija kredita po kreditorima;

–          usaglašavanje stanja glavne knjige s financijskom operativom;

–          vođenje analitičkih evidnecija kupaca i dobavljača;

–          izrada obračuna amortizacije za sredstva;

–          obračun i evidentiranje kursnih razlika;

–          izrada analitičke evidencije  investicija u toku;

–          praćenje i primjena zakonskih propisa iz domena poslova koje obavlja;

–          učešće u realizaciji aktivnosti koje su definisane u dokumentima integriranog sistema upravljanja;

–          obavljanje i drugih poslova po nalogu neposednog rukovodioca;

Za svoj rad odgovara šefu Odjela za poslove računovodstva.

–          Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

–           

– SSS  (ekonomska  škola)

– poželjno poznavanje engleskog jezika

– radno iskustvo  1 godina

8.  „Tehničar saradnik“ (2 izvršioca)

Opis poslova:

–          učešće i finalnoj obradi pojedinog djela projekta u saradnji sa vodećim tehničarem

–          arhiviranje i evidentiranje tehničke dokumentacije;

–          učešće u izradi dokumentacije izvedeno stanja (as bulit);

–          učešće u kopiranju i uvezivanju projektantske dokumentacije po nalogu glavnog inženjera /vodećeg tehničara;

–          ahiviranje i čuvanje dokumentacije Inženjeringa

–          provođenje zahtjeva Integralnog  sistema upavljanja u svom domenu rada

–          Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-SSS- tehnički smjer, (elektrotehnički/građevinski)

-radno iskustvo nije neophodno

9.  „Saradnik geodeta“ (2 izvršioca)

Opis poslova:

–          prikupljanje geodetskih podloga;

–          učešće u izboru trase dalekovoda;

–          učešće na uspostavnjanje trase dalekovoda;

–          realizacija konkretnih zadataka prema zahtjevima ISU na nivou ovlaštenja;

–          učešće na iskolčenje stubnih mjesta sa kontrolom trase i snimanje dijagonalnih profila.

–          Pored opštih uslova predviđenih članom 20. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to: 

-SSS- geodetskog smjera

-radno iskustvo nije neophodno

Način podnošenja  prijave:

Kandidati su kao dokaz o ispunjavanju predviđenih uslova, dužni priložiti:

Svojeručno potpisanu prijavu na oglas, koja sadrži adresu i kontakt telefon

Biografiju/CV

Uz prijavu obavezno se dostavlja:

Ovjerene fotokopije dokumentacije o adekvatnoj stručnoj spremi odnosno završenoj srednjoj

školi/ fakultetu predviđenoj u posebnim uslovima oglasa    

Potvrda poslodavca o dužini radnog staža nakon sticanja stručne spreme

Neuredne, neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje

O vremenu i mjestu održavanja procesa izbora, kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Izabrani kandidati će biti u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima oglašenog radnog mjesta,

Prijave na javni oglas, sa dokazima o ispunjavanju predviđenih uslova isključivo  slati putem pošte ili na protokol predzeća na adresu:

Energoinvest, d.d.-Sarajevo

Sektor za pravne poslove

Hamdije Ćemerlića br. 2

71000 Sarajevo

Javni oglas ostaje otvoren 10 (deset ) dana od dana objavljivanja.

Napomena:

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju demobilisani borci i članovi porodice demobilisanog borca ukoliko imaju isti broj bodova kao i drugi kandidat.

Prednost pri zapošljavnju pod jednakim uvjetima kandidati  dokazuju dostavljanjem uvjerenja/potvrde nadležnog  organa o priznavanju statusa demobilisanog borca, člana porodice demobilisanog borca, svojstva djeteta šehida, poginulog branioca, i dr.