Vijesti

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo: 

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA 

I – OPĆI PODACI O EMITENTU  
– puna i skraćena firma  ENERGOINVEST, d.d. – SARAJEVO
– adresa sjedišta  Hamdije Ćemerlića br. 2, 71000 Sarajevo
– broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;    Tel.: (**387 33)703301  Fax: (**387 33) 659618  generalmanager@energoinvest.ba   www.energoinvest.ba 
II – PODACI O DOGAĐAJU  
navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanjuOdluka o sazivanju XLIX (četrdeset devete) Skupštine dioničara Energoinvest, d.d. – Sarajevo
– datum nastanka događaja  3.6.2021. godine
           kratak opis i razlog događaja                Nadzorni odbor Energoinvest, d.d. – Sarajevo  na II redovnoj sjednici održanoj 3.6.2021. godine, donio je  Odluku o sazivanju XLIX Skupštine dioničara Energoinvest, d.d. – Sarajevo za dan 30.6.2021. godine. Za zasjedanje Skupštine utvrđen je slijedeći dnevni red:1.      Izbor radnih tijela Skupštine društva, i to:1.1.Predsjednika četrdeset devete Skupštine1.2.Ovjerivača zapisnika                                2.      Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Energoinvest, d.d.- Sarajevo po  godišnjem obračunu za 2020. godinu koji uključuje:-          finansijski izvještaj društva-          izvještaj vanjskog revizora-          izvještaj nadzornog odbora-          izvještaj odbora za reviziju 3.  Usvajanje odluke o rasporedu dobiti izvještajnog perioda Energoinvest,d.d.-  Sarajevo utvrđenoj po godišnjem obračunu za 2020. godinu       4.  Usvajanje odluke o pokriću dijela gubitka ranijih godina iz kategorije zadržane dobiti po godišnjem obračunu za 2020. godinu 
– potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja  
– mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj Sarajevo, 7.6.2021. godine 

Similar

Javite nam se

Pošaljite upit i mi ćemo Vas kontaktirati